Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Viittauskäytännöt ja viitteidenhallinta

Viittauskäytännöt

Lähteisiin viittaamisen tarkoituksena on antaa lukijalle riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon kirjoituksessa viitataan. Näin lukija pystyy helpommin tarkistamaan esitettyjen väitteiden tukena käytettyjen perusteluiden paikkansapitävyyden. Toisaalta viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle se kuuluu, eli kirjoittaja ilmoittaa, mistä hän on saanut julkaisuunsa muun kuin itse tuottamansa tekstin.

Katso myös: Hyvä tieteellinen käytäntö ja  Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012).

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta:

  1. lähdeviitteestä (tekstiviitteestä) ja
  2. lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviitteiden merkitsemistapa vaihtelee tieteenaloittain, tieteellisestä laitoksesta tai julkaisusta riippuen. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jossa on tarkat bibliografiset tiedot käytetystä julkaisusta. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata tarkasti toisiaan, jotta tekstissä mainittu lähde löytyy lähdeluettelosta helposti.
Kuvan lähde: Robert L. Thomson (2006) Breeding habitat selection and its consequences in boreal passerines. Using the spatial dispersion of predators and heterospecifics as a source of information. Acta Universitatis Ouluensis A 456. Oulu: University of Oulu. ISBN 951-42-8050-4 (PDF) <http://herkules.oulu.fi/isbn9514280504>

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000