Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Tiedonhaun toteuttaminen tietokannoissa

Tiedonhaun toteuttaminen tietokannoissa

Tiedonhaun toteuttamiseen on olemassa useita lähestymistapoja ja strategioita, joita voi hyödyntää tiedonhaun eri vaiheissa. Hakustrategian valintaan vaikuttaa tiedontarve ja myös käytettävien tietokantojen työkalut ja ominaisuudet. Hakulauseella haettaessa aiheen käsitteet kuvataan vaihtoehtoisilla termeillä, rinnakkaisilla käsitteillä ja synonyymeilla. Hakusanat katkaisumerkkeineen ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen, jonka esittämistapa vaihtelee tietokannoittain.

Hakulausekkeen esittämiselle on erilaisia tapoja, jotka vaihtelevat tietokannoittain. Aina käytettäessä itselle tuntematonta tietokantaa, kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa tietokannan ohjeista ainakin seuraavat asiat:

  • mitä operaattoreita tietokannassa voi käyttää
  • miten ilmaistaan ja haetaan fraaseja
  • mihin hakukenttiin hakusanoja voi kohdistaa
  • miten hakusanan erilaiset taivutusmuodot saadaan samaan hakuun
  • mitä asiasanastoja tietokannassa on käytössä; tarkista, mitä hakusanaa käsittestä kannattaa käyttää

Usein tietokannoissa on käytettävissä lomakehaku ja komentohaku. Lomakehaussa operaattorit ja hakukentät voi helposti valita alasvetolaatikoista. Komentohaku antaa käyttäjälle monipuolisimmat mahdollisuudet vaikuttaa hakujen suoritukseen, sillä komentohakua käyttäessä ei tarvitse välittää lomakkeiden rajoituksista, kuten hakurivien määrästä, ja valittavana olevia hakukenttiä on usein enemmän.

 

Lomakehaku

Lomakehaussa operaattorit ja hakukentät voi helposti valita alasvetolaatikoista. Monissa tietokannoissa hakulaatikkoon voi kirjoittaa yksittäisen hakusanan sijaan myös Boolen operaattoreita sisältäviä hakulauseita.

 

Kuvan esimerkissä on haettu tietoa tsunamien varoitusjärjestelmistä Scopuksen lomakehaun avulla. Sekä tsunameihin että varoitusjärjestelmiin liittyen on käytetty mahdollisimman montaa synonyymiä/rinnakkaista käsitettä.
Kuvan lähde: Scopus <http://search.proquest.com> 10.3.2017.

Komentohaku

Komentohaku antaa käyttäjälle monipuolisimmat mahdollisuudet vaikuttaa hakujen suoritukseen, sillä komentohakua käyttäessä ei tarvitse välittää lomakkeiden rajoituksista, kuten hakurivien määrästä, ja valittavana olevia hakukenttiä on usein enemmän.

Web of science

 

Kuvan esimerkissä on tehty haku Web of Sciencen komentohaun avulla edellisen esimerkin aiheesta. Kenttävalintana on aiheenmukaiseen hakuun sopiva TS eli Topic, joka kohdistaa haun seuraaviin kenttiin:Title, Abstracts, Author Keywords, Keywords Plus®.
OR -lausekkeet on muistettava laittaa sulkeisiin, jotta haku suoritetaan oikeassa järjestyksessä.
Kuvan lähde: Clarivate Analytics - Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com> 26.7.2017

Haku luonnollisella kielellä

Joskus tietokannan haku voidaan tehdä myös luonnollisella kielellä. Haun aiheen voi silloin esittää suoraan lauseena, kysymyksenä tai fraasina, jonka hakukone muotoilee hakulauseeksi. Jotkut hakukoneet ainoastaan poistavat ns. stop word -sanat (prepositiot, olla -verbit jne.), mutta kehittyneemmät hakukoneet analysoivat termien välisiä suhteita tilastollisesti ja kieliopillisesti. Luonnollisen kielen haku on hyödyllinen etenkin uutta hakua aloitettaessa, mutta haun jälkeen sen suoritustapa kannattaa aina tarkistaa esimerkiksi hakuhistoriasta.

SciFinder-tietokannassa aiheenmukainen haku tehdään suoraan luonnollisella kielellä.
Hakukone ehdottaa kirjoitetun perusteella erilaisia hakusanayhdistelmiä ja ilmoittaa montako viitettä kullakin versiolla löytyy.

Kuvan lähde: SciFinder Scholar< http://scifinder.cas.org 10.7.2013

Yhteishaku tietokannoista

Yhteishaulla tarkoitetaan tässä yhteydessä ominaisuutta, jonka avulla sama hakulauseke voidaan suorittaa samanaikaisesti useaan tietokantaan. Tämä mahdollisuus tehostaa ajankäyttöä, mutta se ei anna yhtä hyviä ja kattavia tuloksia kuin haku jokaisesta tietokannasta erikseen niiden omilla käyttöliittymillä. Syynä tähän on se, että tietokannoissa on omat tapansa esittää asioita, eikä yhteishaku osaa aina ottaa näitä kaikkia tapoja huomioon. Tyypillisimpiä ongelmia yhteishaussa ovat tietokantojen erilaiset hakukentät, katkaisumerkit, tavat esittää tekijöiden nimiä jne. Yhteyden saaminen kaikkiin tietokantoihin ei välttämättä onnistu monihaun kautta, tai haut keskeytyvät teknisistä syistä. Yhteishakuja käytettäessä kannattaa yleensä tehdä mahdollisimman yksinkertaisia ja yksiselitteisiä hakuja.

Ebscon hakupalvelun yhteishaussa kaikki tietokannat käyttävät erikseen käytettyinäkin samaa käyttöliittymää. Tällöin ongelmat erilaisten hakutapojen ja -kenttien ym. suhteen eivät ole yleensä suuria, sillä kaikki tietokannat toimivat suurin piirtein samoilla periaatteilla. Tietokannat voi valita hakulomakkeen Choose databases -linkistä aukeavassa ikkunassa. Kuvan lähde:EbscoHost <http://web.a.ebscohost.com> 10.3.2017

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000