Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakutuloksen analysointityökalut ja haun jatkaminen

Hakutuloksen sisältöanalyysityökalut ja haun parantaminen

Tietokantojen hakutuloksen analysointityökalut (esimerkiksi analyze results ja refine results):

  • auttavat arvioimaan tulosjoukkoa
  • tarjoavat helpon mahdollisuuden jatkaa hakua haluttuun suuntaan
  • lajittelevat tulosjoukon erilaisten kriteerien mukaan - usein automaattisesti
  • tulosjoukon analyysitiedoista voi nähdä, kenen kirjoittajan tai instituution julkaisuja on tulosjoukossa eniten, missä lehdissä on aiheesta eniten viitteitä, missä maassa on eniten julkaistu tai mitä asiasanoja tulosjoukon viitteissä on käytetty eniten jne.

Uusia relevantteja viitteitä on mahdollista löytää myös viitteiden sisältämien tietojen avulla mm.

  • lähdeluetteloista
  • viittauksista, joita artikkeli on ko. tietokannassa saanut
  • related- recods-työkalun avulla, joka ehdottaa muita samaan aiheeseen liittyviä artikkeleja.
    Tämänkaltaisia haun etenemistapoja kuvataan tarkemmin luvussa Helmenkasvatus.

Tulosjoukon esittämisjärjestykseksi tarjotaan yleisimmin relevanssi- tai julkaisupäiväjärjestystä. Scopus tarjoaa lisäksi mm. mahdollisuuden järjestää saatu hakujoukko artikkelien saamien viittausten määrän mukaan (times cited) siten, että eniten viittauksia saaneet artikkelit ovat ensimmäisenä. Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 14.7.2016

Scopus-tietokanta tarjoaa Refine-työkaluja sekä haun jatkamiseen että tulosjoukon sisällön tarkastelemiseen. Yksinkertaisimmillaan tehtyä hakua voi rajata kirjoittamalla uusia hakusanoja Search within results -laatikkoon. Analyze search resulta -osioilla puolestaan voi tulosjoukon sisältöä tarkastella eri näkökulmista, kuten tulosjoukon jakaantuminen eri aihealueisiin, dokumenttityypeihin, jne.  Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 14.7.2016

Esimerkissä hakutulosta on analysoitu julkaisujen nimekkeiden perusteella Analyze search results -työkalulla. Kuvassa näkyvät lehdet, jotka ovat tulosjoukossa sisältäneet eniten aiheeseen liittyviä viitteitä. Compare journals -työkalu antaa lisätietoa mm. lehtien saamista viittauksista, ks. Arvioinnin indikaattoreita.  Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 14.7.2016

 

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000