Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Viitteiden arviointi

Viitteiden arviointi

Lähdemateriaalin luotettavuuden arviointi kuuluu tärkeänä osana tutkimustyöhön. Tarkoituksena on tarkastella tiedon tuottajan ja löydetyn tiedon luotettavuutta sekä niiden arvoa lähdemateriaalina.

Lisätietoa: Opas tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvaan arviointiin

Kiinnitä arvioinnissa huomiota seuraaviin seikkoihin:

1.  relevanssi eli lähteen tärkeys tai merkitys

2.  kirjoittajan ja kustantajan luotettavuus

3.  kirjoittajan objektiivisuus

4.  viitteiden laatu

5.  työn kattavuus

6.  työn ikä

 

Relevanssin arviointi

Arvioi:

Vinkkejä arviointiin:

Miten hyvin hakutulos vastaa tiedontarpeitasi?

Tarkastele omaa tutkimusongelmaasi tai toimeksiantoasi.      

Onko sisältö tarkoituksenmukainen tutkimusaiheesi kannalta?                        

 • tutki sisällysluetteloa tai silmäile otsikot
 • lue esipuhe, tiivistelmä, johdanto ja yhteenveto
 • katso viittaukset ja lähdeviitteet
 • etsi arvosteluja

Luotettavuuden arviointi

Arvioi:

Vinkkejä arviointiin:

Millaisessa julkaisussa työ on julkaistu?

 • tieteellinen julkaisu vs. populaarijulkaisu
 • arviointikäytännöt (käytetäänkö vertaisarviointia?)
 • julkaisun Julkaisufoorumi-taso
 • lehden impact factor -arvot
 • fakta vs. mielipide
 • julkaisumuoto (kirja, artikkeli, raportti, www-sivu jne.)
 • www-sivun URL-osoitte, domain, millä palvelimella sivut sijaitsevat, milloin sivut on viimeksi päivitetty.
 • lukijakunta: kenelle aineisto on suunnattu?, onko sillä tietty kohdeyleisö?
 • Lue lisää: Artikkelien arviointi, lehtien arviointi, kirjojen arviointi, konferenssien arviointi

Kuka on kustantaja?

 • kaupallinen kustantaja, yliopisto, tieteellinen seura, viranomainen jne.
 • arvot ja tavoitteet
 • erikoisala
 • toimituskunta

 

 • katso kustantajan kotisivut
 • katso lehden tai kustantajan kotisivuilta toimituksellisia linjoja

Kuka on tekstin kirjoittaja?, mitä tietoja tekijä antaa itsestään?

 •  tekijä tai taustalla oleva yhteisö tunnetaan

Kirjoittajan pätevyys?

 • tieteellinen tausta, koulutus, työtehtävät, työkokemus, muut julkaisut
 • tutki aineistosta kirjoittajan tiedot
 • hae tietoa biografisista lähteistä, esim. henkilöhakemistoista ja henkilökohtaisilta kotisivuilta
 • hae tietokannoista tekijät muita töitä

Kirjoittajan maine tiedeyhteisössä?

 • siteeraukset sekä maininnat oppikirjoissa ja luennoilla

 

 •  katso esim. Annual reviews -sarjoista, Web of Science- tai Scopus-tietokannoista tai Google Scholarista

Mikä on kirjoittajan taustaorganisaatio?

 • organisaation tehtävä, arvot ja tavoitteet
 • kansallinen vai kansainvälinen
 • jäsenyydet
 • katso organisaation kotisivuja
 • katso erilaisista hakemistoista

Objektiivisuuden arvointi

Arvioi:

Vinkkejä arviointiin:

Mitkä ovat kirjoittajan päämäärät?, mikä on tekstin tavoite?

 • tiedottaminen, selittäminen, opettaminen, asian ajaminen, markkinointi, mielipiteen esiintuominen
 • lue esipuhe, tiivistelmä ja johdanto
 • ks. myös kirjoittajan kytkökset -kohta

Kirjoittajan asenteet?

 • sitoutuminen johonkin näkökulmaan
 • ennakkoasenteen esiintuominen
 • tosiasioiden ja argumenttien esittäminen eri näkökulmista

lue tiivistelmä ja/tai johdanto

sisältääkö työ:

 • tunteisiin vetoavaa kieltä, kuvia ja grafiikkaa
 • propagandaa
 • lähdeluettelon, jossa viitteitä eri näkökulmista

Kirjoittajan kytkökset?

 • organisaation näkökulma aiheeseen
 • organisaation tavoitteet ja toiminta
 • mainonta selvästi erotettu
 • organisaatiolle koituva hyöty
 • katso organisaation kotisivuja
 • katso erilaisista hakemistoista

Informaation validiteetti?

 • informaatio perusteellisesti tutkittua
 • järkeviä olettamuksia ja johtopäätöksiä
 • argumentit ja johtopäätökset perustuvat tosiasioihin
 • vastakkaiset näkökulmat tulevat myös esiin
 • mielipiteitä ei esitetä tosiasioina
 • asianmukaiset lähdeviittaukset

 

 • tosiasiat ja tilastot perustuvat luotettaviin lähteisiin
 • varmista myös siteerattujen lähteiden luotettavuus ja objektiivisuus

Laadun arviointi

Arvioi:

Vinkkejä arviointiin:

Onko informaatio viimeisteltyä ja virheetöntä?

 • lähteet dokumentoitu
 • metodologia kuvattu
 • esillä myös ne teoriat ja seikat, jotka saatavat kumota pääteesit
 • välttetty kyseenalaisia oletuksia
 • varmista myös siteerattujen lähteiden luotettavuus ja objektiivisuus

Onko teksti hyvin jäsennetty?

 • vastaako otsikointi rakennetta?
 • ovatko arvostelut samansuuntaisia?
 • looginen jäsennys
 • pääasiat selkeästi esillä
 • luettavaa tekstiä, ei turhaa toistoa

Onko työ graafisesti selkeä?

 • kuvat, taulukot ja kaaviot selkeitä, kuvaavasti nimettyjä ja ymmärrettäviä ilman selittävää tekstiä
 • mieti muita mahdollisia esitystapoja

Onko kieli virheetöntä?

 • ei paino-, kielioppi- tai kirjoitusvirheitä
 • lue teksti huolellisesti

Kattavuuden arviointi

Arvioi:

Vinkkejä arviointiin:

Onko työssä käytetty uusimpia lähteitä?

Vertaa julkaisupäiviä ja sisältöä muihin löytämiisi lähteisiin.

Onko työ yhtäpitävä muun lukemasi materiaalin kanssa?
Miten aineisto vertautuu muihin saman aihepiirin aineistoihin ja siihen mitä jo tiedät aiheesta?

Hae muita näkökulmia sekä huomio lähteiden ja ideoiden moninaisuus.

Löydätkö tarpeeksi informaatiota argumenttien tueksi?

 

Iän arviointi

Arvioi:

Vinkkejä arviointiin:

Milloin tutkimus on tehty ja työ julkaistu?

 

Vaatiko aiheesi uusinta tietoa?

Tieto vanhenee eri aloilla erilaisella nopeudella,
joten käytettävien lähteiden iässä on myös tieteenalakohtaisia eroja.

Onko lähteestä uudistettuja painoksia?

Etsi tietokannoista ja kirjastoluetteloista muita painoksia.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000