Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Tulosjoukon koko

Tulosjoukon koko

Hakutulokseen vaikuttavat mm. käytetty tietokanta, hakusanat, hakutapa jne. Joskus hakutulokseksi saattaa tulla suuri määrä viitteitä, mutta relevantti, omaa tiedontarvetta vastaava tieto jää vähäiseksi. Joskus taas viitemäärä voi jäädä vaatimattomaksi ja mahdollisesti relevantit viitteet ovat jääneet tulosjoukon ulkopuolelle. Tällöin kannattaa miettiä uudelleen käytettyjä hakusanoja, niiden yhdistelmiä, valittuja tietokantoja sekä tarkistaa omaa hakutekniikkaansa.

 

Liikaa aiheeseen sopimattomia viitteitä

Tarkistettavaa

Ratkaisuehdotuksia

Aiheesta lisää

Ovatko hakutermit liian yleisiä?

Käytä suppeampia käsitteitä, spesifejä termejä, fraasihakua jne. Tarkista hakusanojen ja fraasien ilmaiseminen käyttämässäsi tietokannassa.

Hyödynnä tietokannan refine- ja analyze-työkaluja haun täsmentämiseen.

Hakusanat

Hakusanojen yhdistäminen

Hakutuloksen analysointityökalut ja haun parantaminen

 

Onko valittu hakutapa liian yleinen?

Tutustu tietokannan tarjoamiin hakumahdollisuuksiin.

Pikahaku ei useinkaan tarjoa mahdollisuuksia haun tarkentamiseen ja kohdentamiseen. Haun kohdistaminen kaikkiin kenttiin (esim. all fields / anywhere) tuottaa osumia myös mm. kirjoittajan työpaikan nimestä, lehden, kustantajan tai konferenssin nimestä tai joskus jopa viitteen lähdeluettelosta tai kokotekstistä, mikä kasvattaa sekä tulosjoukon kokoa että epärelevanttien viitteiden määrää.

Tiedonhaun toteuttaminen tietokannoissa

Toimiiko hakustrategia tarkoittamallasi tavalla?

Varmista, että ohjelma toteuttaa hakulauseesi oikein esim. yhdistää  vaihtoehtoiset ilmaisut OR-operaattorilla ja rajaavat termit AND-operaattorilla.

Hakulaatikkojen ja operaattoreiden suoritusjärjestys vaihtelee tietokannasta riippuen.

Hakusanojen yhdistäminen

Tiedonhaun toteuttaminen tietokannoissa

Hyödynnetäänkö haussa tietokannan tarjoamia hakutekniikoita?

Käytä tietokannan hakuominaisuuksia ja erityispiirteitä esim. kohdista haku asiasanoihin tai nimekkeeseen tai rajaa haku pelkästään tieteellisiin artikkeleihin (referee/peer reviewed). Tarkista myös katkaisumerkkien käyttö, hakusanojen liian aikainen katkaisu voi lisätä viitemäärää paljonkin.

Käytä tietokannan työkaluja haun jatkamiseen ja tarkentamiseen.

Hakusanojen katkaisu

Haun kohdistaminen hakukenttiin

Hakutulosten arviointi ja parantaminen

Onko tietokanta aiheeseen sopiva?

Sopivia tietokantoja voi etsiä aihealueittain tiedonhaun tieteenalaoppaista.
Jos kyseessä on laaja, monitieteinen tietokanta, tarjoaako mahdollisuutta rajata aihealueella?

Tiedonlähteiden valinta

Liian vähän tai ei lainkaan viitteitä

Tarkistettavaa

Ratkaisuehdotuksia

Aiheesta lisää

Ovatko hakutermit liian suppeita vai onko käytetty vain osaa aihetta kuvaavista termeistä ja ilmaisuista?

Mieti hakusanojen synonyymeja ja vaihtoehtoisia kirjoitusmuotoja, käytä laajempia käsitteitä.

Etsi lisää hakusanoja jo löydetyistä relevanteista artikkeleista, wikipediasta jne. Tarkista mm., mitä asiasanaa tietokanta käyttää käsitteestä.

Hakusanojen etsiminen

Toimiiko hakustrategia tarkoittamallasi tavalla?

Varmista, että olet yhdistänyt vaihtoehtoiset ilmaisut OR-operaattorilla, vähennä sanojen yhdistämistä AND-operaattorilla.

Kokeile fraasihaun sijaan läheisyysoperaattoria.

Hakulausekkeen suunnittelu ja Boolen operaattorit

Tiedonhaun toteuttaminen tietokannoissa

Hyödynnetäänkö haussa tietokannan tarjoamia hakutekniikoita?

Tarkista, oletko hakenut tietoa oikeista kentistä. Käytä vapaasanahakua asiasanahaun sijasta. Tarkista myös, että sanojen taivutusmuodot tulevat mukaan hakuun - tietokannasta riippuen käytetään joko katkaisumerkkiä tai ohjelma huomioi automaattisesti tietyt perustaivutusmuodot. Tarkista kirjoitusvirheet.

Haun kohdistaminen hakukenttiin

Hakusanojen katkaisu

Onko tietokanta aiheeseen sopiva?

Tietokantojen kuvauksista saa yleensä hyvän käsityksen sisällöstä. Sopivia tietokantoja hakiessa kannattaa usein tehdä myös koehakuja nähdäkseen, missä tietokannoissa aiheesta on eniten viitteitä.
Sopivia tietokantoja voi etsiä aihealueittain tiedonhaun tieteenalaoppaista.

Tiedonlähteiden valinta

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000