Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Kirjojen arviointi

Kirjojen arviointi

Tieteellisten julkaisujen vaikuttavuuden arviointi perustuu yleensä siihen, kuinka paljon julkaisuja luetaan ja kuinka paljon niihin viitataan muissa julkaisuissa. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävät työkalut soveltuvat hyvin aloille, joilla lehtiartikkeli on keskeisin julkaisumuoto. Kirjapainoitteisten alojen - kuten yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet - arviointi sen sijaan ei ole aivan yhtä suoraviivaista.

Kirjapainotteisilla aloilla tieteellisen julkaisun vaikuttavuuteen vaikuttaa viittausten lisäksi myös se, kuinka paljon ei-akateemisia lukijoita (viittauksia tuottamattomia) kirjoilla on. Tämän mittaamiseen tarvitaan nk. ei-akateemisia mittareita, kuten linkitysten ja tagien lukumäärä sekä maininnat blogeissa ja muilla www-sivuilla.

Kirjojen arvioinnissa huomiota kannattaa kiinnittää myös kirjoittajan taustatietoihin  ja kustantajaan. Tieteellisen kirjallisuuden kustantajina arvostetaan yleensä enemmän yliopistopainoja kuin kaupallisia kustantajia.

Muita tapoja kirjojen arviointiin ovat kirja-arviot ja kustantajien myyntitiedot. Amazon on ennen kaikkea sähköinen kirjakauppa, jonka kirjojen myyntitilastoja voidaan myös käyttää kirjojen arvioinnissa analogisena mittarina lehtiartikkelien latausmäärille. Lisäksi se sisältää lukijoiden kirjoittamia kirja-arvioita.

Flaamilaiset kustantajat ovat kehittäneet kirjoilleen GPRC-leiman (GPRC = Guaranteed Peer Reviewed Content), jolla taataan, että julkaisun vertaisarvioinnissa käytetään kansainvälisiä akateemisia standardeja.

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumijärjestelmä mahdollistaa tieteellisen julkaisutoiminnan laadullisen arvioinnin. Se perustuu asiantuntijapaneelien laatimaan julkaisukanavien laatuluokitukseen ja tukee bibliometrisiin indikaattoreihin perustuvaa arviointia. Aloilla, joilla viittaustietokannat ovat puutteellisia, on perusteltua tukeutua enemmän julkaisufoorumiin. Julkaisufoorumijärjestelmä on käytössä esimerkiksi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.

Suomen Julkaisufoorumissa tieteellisiä julkaisukanavia eli kotimaisia ja ulkomaisia lehtiä, sarjoja, konferensseja ja kustantajia arvioidaan tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.

Vertaisarvioitujen lehti- ja kokoomateosartikkelien sekä erillisteosten Julkaisufoorumi-luokka määritetään ensisijaisesti lehden/sarjan tasoluokan perusteella.

Kirjakustantajan tasoluokkaa käytetään kokoomateosartikkelien ja erillisteosten Julkaisufoorumi-luokan määrittämiseen siinä tapauksessa, että niitä ei ole julkaistu julkaisusarjassa tai julkaisusarjaa ei ole luokiteltu.

Konferenssiartikkelien tasoluokka määritellään lehden/sarjan, kirjakustantajan tai tapahtuman vakiintuneen nimen perusteella. Lisätietoa.

Luokitus soveltuu tutkimusorganisaatioiden, tutkimusalojen tai koko maan julkaisutuotannon makrotason tarkasteluihin. Luokitusta käytetään yliopistojen tuottamien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen (OKM:n asetus).

Otto Auranen, Yrjö Leino, Olli Poropudas & Janne Pölönen: Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina: Web of Science -aineistoon perustuva vertailu

Työkaluja kirja-arvioiden etsimiseen

Kirja-arviot tarjoavat toisten tutkijoiden mielipiteen arvioitavasta kirjasta. Ne voivat olla lyhyitä yhteenvetoja tai tieteellisiä arvioita ja yleensä ne julkaistaan sen alan tieteellisessä lehdessä, jota arvioitava kirja edustaa.

Eri tietokannoissa kirja-arvioita voi hakea kirjan otsikolla ja rajaamalla hakutuloksen dokumenttityypillä Book Review tai Review.

Web of Science --tietokannassa kirja-arvioita voi hakea tekemällä haun kirjan otsikon keskeisillä sanoilla ja rajaamalla hakutuloksen dokumenttityypillä Book Review.
Kuvan lähde: Web of Science </http://apps.webofknowledge.com/> 8.8.2014

 

Työkaluja kirjojen saamien viittausten etsimiseen

Viittaustietoja sisältävät monialaiset tietokannat, kuten ScopusWeb of Science (Book Citation Index) ja Google Scholar, sisältävät myös kirjaviittauksia, mutta vain niiltä osin kuin viittaukset kirjoihin ovat kyseiseen tietokantaan kuuluvissa lehdissä tai kirjoissa.

Kokotekstikirjoja sisältävät tietokannat mahdollistavat haun koko kirjan sisällöstä, myös lähdeluettelosta, joten niilläkin voidaan hakea kirjojen saamia viittauksia. Esim. Google Books -tietokantaa voidaan käyttää kirjasta kirjaan -viittaustietojen hakemiseen.