Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Konferenssien arviointi

Katso myös

- Lehtien arviointi
- Viittaushaku
- Arvioinnin indikaattoreita

Konferenssien arviointi

Soveltavilla tieteenaloilla, kuten tietojenkäsittelytieteessä ja tekniikan alalla, vertaisarvioidut konferenssit ovat tärkeitä tutkimustulosten julkaisukanavia, koska julkaiseminen niissä on yleensä nopeampaa kuin aikakauslehdissä.

Yleisin menetelmä tieteellisten julkaisukanavien laadun arvioinnissa on viittausanalyysi, jolloin laatua arvioidaan viittausmäärien perusteella. Tämä on yleinen menetelmä tieteellisten lehtien arvioinnissa, mutta konferenssien kohdalla vakiintuneita indikaattoreita ja arviointimenetelmiä ei ole. Toinen julkaisukanavien arviointimenetelmä on asiantuntijapaneelien käyttö. Tämä on kuitenkin kallis ja epäkäytännöllinen menetelmä etenkin nopeasti kehittyvillä aloilla, joilla myös julkaisukanavat muuttuvat nopeasti.

Tärkeimmät konferenssien arvioinnissa käytetyt kriteerit ovat konferenssijulkaisujen viittausmäärät, konferenssien hyväksymisprosentit, konferenssien perinteisyys, suhteet teollisuuteen (sponsorit), konferenssipaikan viihtyisyys sekä konferenssin ohjelmakomitean jäsenten arvovaltaisuus.

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumijärjestelmä mahdollistaa tieteellisen julkaisutoiminnan laadullisen arvioinnin. Se perustuu asiantuntijapaneelien laatimaan julkaisukanavien laatuluokitukseen ja tukee bibliometrisiin indikaattoreihin perustuvaa arviointia. Aloilla, joilla viittaustietokannat ovat puutteellisia, on perusteltua tukeutua enemmän julkaisufoorumiin. Julkaisufoorumijärjestelmä on käytössä esimerkiksi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.

Suomen Julkaisufoorumissa tieteellisiä julkaisukanavia eli kotimaisia ja ulkomaisia lehtiä, sarjoja, konferensseja ja kustantajia arvioidaan tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.

Vertaisarvioitujen lehti- ja kokoomateosartikkelien sekä erillisteosten Julkaisufoorumi-luokka määritetään ensisijaisesti lehden/sarjan tasoluokan perusteella.

Kirjakustantajan tasoluokkaa käytetään kokoomateosartikkelien ja erillisteosten Julkaisufoorumi-luokan määrittämiseen siinä tapauksessa, että niitä ei ole julkaistu julkaisusarjassa tai julkaisusarjaa ei ole luokiteltu.

Konferenssiartikkelien tasoluokka määritellään lehden/sarjan, kirjakustantajan tai tapahtuman vakiintuneen nimen perusteella. Lisätietoa.

Luokitus soveltuu tutkimusorganisaatioiden, tutkimusalojen tai koko maan julkaisutuotannon makrotason tarkasteluihin. Luokitusta käytetään yliopistojen tuottamien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen (OKM:n asetus).

Otto Auranen, Yrjö Leino, Olli Poropudas & Janne Pölönen: Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina: Web of Science -aineistoon perustuva vertailu

Esimerkkejä konferenssien rankinglistoista

Perfil-CC ranking

Perfil-CC ranking -sivusto osoitteessa http://www.latin.dcc.ufmg.br/perfilccranking/, sisältää listan 1000 tietojenkäsittelytieteen alan konferenssista jaoteltuna kolmeen kategoriaan (A, B ja C, jossa A on korkein kategoria) niiden laadun perusteella. Lista perustuu äänestystulokseen, jossa yli 300 brasilialaista asiantuntijaa osallistui konferenssien luokitteluun.

Perfil-CC ranking -sivusto arvioi tietojenkäsittelytieteen alan konferensseja luokittelemalla ne kolmeen luokkaan. Kuvassa on parhaaseen luokkaan A kuuluvia konferensseja.
Kuvan lähde: Perfil-CC ranking <http://www.latin.dcc.ufmg.br/perfilccranking/> 25.8.2009.

conference-ranking.org

The conference ranking, accessible at http://www.conference-ranking.org/, on tuotettu kokoamalla yhteen eri Internet-lähteistä tutkijoiden tekemiä listauksia laadukkaista konferensseista. Sisältö ei kuitenkaan ole vielä kattava.

Esimerkki conference-ranking.org -sivuston sisältämistä rankinglistoista. Lista sisältää vain laadukkaimmiksi arvioidut konferenssit.
Kuvan lähde: Conference-ranking.org <http://www.conference-ranking.org/index.html> 25.8.2009.

computer science conference ranking

Computer science conference ranking -sivusto osoitteessa
http://www.cs-conference-ranking.org/conferencerankings.html arvioi tietojenkäsittelytieteen alan konferensseja EIC (Estimated Impact of Conference) arvojen perusteella.

Esimerkki computer science conference ranking -sivuston alakohtaisista rankinglistoista.
Kuvan lähde: Computer Science Conference Ranking <http://www.cs-conference-ranking.org/conferencerankings.html> 25.8.2009.

CiteseerX

CiteSeerX arvioi tietojenkäsittelytieteen alan julkaisufoorumeja käyttäen Impact Factor -arvoja. Arvioinnissa ovat mukana DBLP-tietokantaan kuuluvat lehdet ja konferenssit.

CiteSeerX sisältää vuosittaisen julkaisujen vaikuttavuuteen perustuvan ranking-listan. Kuvassa on vuoden 2007 lista.
Kuvan lähde: CiteseerX <http://citeseerx.ist.psu.edu/> 25.8.2009.