Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Maiden arviointi

Katso myös

- Arvioinnin indikaattoreita
- Tieteenalojen arviointi
- Artikkelien arviointi
- Tutkijoiden ja tutkimusryhmien arviointi
- SCImago Journal and Country Rank
- ScienceWatch

Maiden arviointi

Tutkimuksen tason ja tuottavuuden arvioinnissa maittain käytetään mittareina julkaisujen määrää ja niiden vaikuttavuutta mittaavia viittauksien perusteella laskettavia indikaattoreita sekä alakohtaisissa arvioinneissa asiantuntijapaneeleita.

Bibliometristen indikaattoreiden tulkinta makrotasolla kokonaisia maita arvioitaessa ei ole yksinkertaista, ja siksi niiden tulkinnassa vaaditaan erityistä varovaisuutta ja kriittisyyttä. Maakohtaiset arvioinnit perustuvat useisiin indikaattoreihin, mutta niiden tulokset ovat usein keskenään ristiriitaisia. Maiden vertailussa niiden järjestys voi vaihdella paljonkin sen mukaan mitä indikaattoreita valitaan tarkasteltaviksi. Tämä antaa mahdollisuuden myös tarkoitushakuiseen indikaattoreiden valintaan.

Niinkin yksinkertaisen indikaattorin kuin maan tuottamien julkaisujen lukumäärän laskeminen voidaan tehdä monella tavalla. Usean maan tutkijoiden tuottamien yhteisjulkaisujen laskemisessa on ainakin kolme tapaa. Julkaisut voidaan osittaa osallistujamaiden kesken siinä suhteessa, kuinka monta tutkijaa kustakin maasta on osallistunut tutkimukseen tai ne voidaan laskea yhtenä julkaisuna jokaisen maan julkaisuihin. Kolmas tapa on laskea julkaisut vain niiden ensimmäisen tekijän edustamalle maalle.

Maiden tutkimusta arvioidaan sekä maakohtaisilla arvioinneilla että maiden välisillä vertailuilla. Maakohtaisissa arvioinneissa trendien havaitseminen on vaikeampaa kuin maiden vertailuissa, ja siksi maiden väliset vertailut ovat yleensä informatiivisempia.

Maakohtainen arviointi

Monet maat julkaisevat kansallisia tiederaportteja, joissa maan tutkimuksen ja tutkimusjärjestelmän tilaa analysoidaan bibliometristen indikaattoreiden avulla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa National Science Board julkaisee Science and Engineering Indicators -raporttia, joka on saatavissa osoitteessa http://www.nsf.gov/statistics/seind/.

Euroopan Komissio julkaisee raportteja EU:n tieteen ja teknologian tasosta osoitteessa http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=factsandfigures&lg=en.

Suomen tieteen tason keskeinen arvioija on Suomen Akatemia. Tieteenala-arvioinneilla pyritään saamaan asiantunteva ja riippumaton näkemys yksittäisen tieteen- tai tutkimusalan tilasta, tutkimuksen laadusta ja kehittämistarpeista. Suomen tieteen tila -katsauksissa Suomen yliopistojen ja tutkimuslaitosten koko tutkimustoimintaa tarkastellaan organisaatioittain ja tieteenaloittain. Suomen Akatemian laatimia arviointeja on saatavissa Akatemian julkaisusarjassa osoitteessa http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Julkaisut_/Julkaisusarjan-julkaisut/.

Opetus- ja kulttuuriministeriön raportissa WoS vai Scopus? Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan kuvataan suomalaisen tieteellisen tutkimuksen tilaa ja kehitystä vuosina 2000–2010. Kuvaus on laadittu Thomson Reutersin Web of Science (WoS)- ja Elsevierin Scopus-tietokantojen julkaisu- ja viittaustietojen perusteella, ja se sisältää myös tietokantojen vertailun.

Thomson Reutersin tuottama ScienceWatch-sivusto sisältää katsauksia valikoitujen maiden tutkimuksen tasosta arvioituna Essential Science Indicators -tietokannan aineiston perusteella. Maiden tutkimusprofiilien esittelyjä on saatavana vuodesta 2008 lähtien ja esiteltäviksi on valittu tieteen kärkimaita sekä nousevia maita.

Maiden vertailu

SCImago Journal & Country Rank -sivusto tuottaa Scopus-tietokannan viittausaineistoon perustuvia maakohtaisia tieteellisen tutkimuksen arviointitietoja ja indikaattoreita. Tietoja on saatavissa vuodesta 1996 lähtien, esim. Suomen luvut.

Eri maiden tutkimuksen tasoa vertaillaan julkaisujen lukumäärien ja julkaisujen saamien viittausten avulla. Eri maiden tieteellinen aktiivisuus vaihtelee ja korreloi karkeasti arvioituna maan taloudellisen aseman kanssa. Tutkimuksen määrällisten erojen eliminoimiseksi voidaan vertailussa käyttää viittausten lukumääriä julkaisua kohti.

Yliopistorankeingeissa on usein mahdollista saada listat myös maittain.