Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Tieteenalojen arviointi

Katso myös

- Tieteenalojen erilaisuus
- Maiden arviointi
- Journal Citation Reports

Tieteenalojen arviointi

Tieteellisen suorituskyvyn arvioinnissa arviointiperusteina ovat julkaisutuottavuus ja julkaisujen laadun arviointi pääasiassa viittausanalyysin avulla. Arvioinnissa eri tieteenaloja tulee tarkastella erikseen, koska ne poikkeavat toisistaan julkaisukäytännöissä, viittauskäytännöissä ja tieteellisen tiedon ja kirjallisuuden vanhenemisen suhteen. 

Arviointipaneeleja ja asiantuntijaryhmiä käytetään esimerkiksi Suomen Akatemian järjestämissä tieteen- ja tutkimusala-arvioinneissa. Niissä pyritään saamaan asiantunteva ja riippumaton näkemys tieteen- tai tutkimusalan tilasta, tutkimuksen laadusta ja kehittämistarpeista. Myös Suomen Akatemian Tieteen tila -raporteissa esitellään tieteenalojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Eri alojen julkaisutuottavuuden mittaaminen on monimutkaista. Eri aloilla tutkimuksen vaatima työmäärä vaihtelee tutkimuksen erilaisen luonteen vuoksi ja eri julkaisutyypit vaativat erilaisen työmäärän. Kovissa tieteissä aineiston keruu ja kokeiden suorittaminen vievät paljon aikaa. Pehmeissä tieteissä taas julkaisun kirjoittaminen voi viedä huomattavan paljon aikaa.

Julkaisutuottavuuden mittaamisessa eri julkaisumuotoja tuleekin painottaa eri tavoin. Painotuksessa tulee ottaa huomioon myös eri julkaisutyyppien erilainen arvostus eri aloilla. Lisäksi tulee ottaa huomioon arvioitavien yksiköiden erilaiset resurssit ja eri tieteenalojen tutkimuksen erot kustannuksissa ja henkilötyövuosissa.  

Eri alojen julkaisutuottavuuteen vaikuttaa myös niiden erilaiset yhteisjulkaisukäytännöt. Yhteisjulkaisut voidaan laskea usealla eri tavalla eri laitosten julkaisumäärään. Yksi tapa on laskea kullekin laitokselle kokonaisina kaikki ne julkaisut, joissa ainakin yksi laitoksen tutkija on mukana. Yhteisjulkaisut voidaan myös osittaa eri tavoin esimerkiksi kirjoittajien lukumäärän mukaan, jolloin julkaisuja painotetaan sen mukaan, kuinka monta tutkijaa sen tekemiseen on osallistunut.

Viittaustietoihin perustuva arviointi ei sovellu niille tieteenaloille, joilla julkaiseminen keskittyy muihin julkaisumuotoihin kuin kansainvälisiin lehtiartikkeleihin. Viittaustietoja sisältävät tietokannat eivät sisällä kattavasti muiden julkaisumuotojen viittaustietoja, vaan keskittyvät kansainvälisiin vertaisarvioituihin lehtiin. Niiden lehtivalikoima myös painottuu yhdysvaltalaisiin ja englanninkielisiin lehtiin ja niiden kattavuus yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla on kansainvälisten lehtienkin osalta heikko.

Aloille, joilla muut kuin kansainväliset lehtiartikkelit ovat vallitseva julkaisumuoto, tulisi kehittää toisenlaiset arviointikriteerit. Joillakin tekniikan ja luonnontieteiden aloilla arvostetuimpia julkaisuja ovat artikkelit parhaissa konferensseissa. Näiden alojen konferensseja arvioidaan ennen kaikkea hyväksymis- tai hylkäämisprosentin avulla.

Yliopistorankeingeissa on usein mahdollista saada listat myös tieteenaloittain.