Opinnäytteet

Opinnäytetyön julkisuus

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12 §; julkisuuslaki 1 §).

Lisäksi julkisuuslaki määrittelee millaisia tietoja sisältävät viranomaisten asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salaisia ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuuksista ja sellaiset, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa (24 §). Opinnäytetöissä salassa pidettävät tiedot tulee jättää tausta-aineistoon.

Opetusministeriön antaman ohjeen (2/500/2004) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen.

UKK - opinnäytteiden saatavuus ja julkisuus

Miten miniminäkyvyyden opinnäytteitä pääsee lukemaan?

Opinnäytteet, joille opiskelija on valinnut miniminäkyvyyden, ovat luettavissa Oulun yliopiston kirjastossa e-gradutyöasemilla. Työasemien ja aineiston käyttöä säätelee tekijänoikeuslaki, eli sisällöistä ei voi valmistaa digitaalista kopiota, tiedostoja ei voi tallentaa tallennusvälineelle eikä lähettää sähköpostitse. Työasemille ei pääse etäkäyttöyhteyden kautta. Aineiston tulostaminen on mahdollista.

Lainaako kirjasto miniminäkyvyyden opinnäytteitä kaukolainana?

Kirjasto ei lainaa kaukolainana miniminäkyvyyden opinnäytteitä.

Miten toimitaan artikkeligradun kohdalla?

Jos opinnäytteeksi hyväksytään artikkeli, joka on lähetetty kustantajan arvioitavaksi, tai jota aiotaan tarjota julkaistavaksi toistaiseksi määrittelemättömään julkaisuun, syöttää opiskelija sen kokonaisuudessaan Laturi-järjestelmään, jossa suositellaan valitsemaan työn näkyvyydeksi vain kirjastossa luettava.

Opinnäytte sisältää liikesalaisuuksia, miten toimitaan?

Varsinaiseen arvosteltavaan työhön ei tule sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon.

Laturiin syötetyt opinnäytteet tulevat julkisiksi hyväksymisen jälkeen siinä laajuudessa kuin opiskelija syöttövaiheessa valitsee.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000