Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Lehtien arviointi

Lehtien arviointi

Lehden laadun arviointi on monitahoinen asia. Laatua voidaan arvioida eri syistä ja eri menetelmillä ja siksi eri arviointien tulokset usein poikkeavat toisistaan. Tutkijat tarvitsevat tietoa siitä, mihin lehtiin heidän kannattaa tarjota käsikirjoituksiaan julkaistaviksi. Arviointitietoa tarvitaan myös esimerkiksi lehtien tilauksista päätettäessä.


Yleisimpiä tapoja lehtien arvioinnissa on bibliometrisiin menetelmiin kuuluva viittausanalyysi, jossa lehdessä julkaistujen artikkelien saamien viittausten perusteella arvioidaan lehden suosiota ja vaikuttavuutta. Lisäksi lehtiä arvioidaan asiantuntijoiden suorittamilla selvityksillä. Parhaimman kuvan lehden laadusta saa käyttämällä useita eri indikaattoreita ja valitsemalla kulloiseenkin arviointitarkoitukseen sopivan indikaattorin. Lehtien vertailu pitää myös tehdä tietyn tieteenalan sisällä, koska eri alat poikkeavat toisistaan merkittävästi julkaisu- ja viittauskäytäntöjen suhteen. Joillakin mittareilla, esim. SNIP (Source Normalized Impact per Paper), voidaan vertailla myös eri tieteenalojen ja monitieteisiä lehtiä.


Lehden laadun mittareita tulkittaessa tulisi kuitenkin aina muistaa, ettei niiden perusteella tule tehdä johtopäätöksiä yksittäisten artikkelien tai niiden kirjoittajien (tutkijoiden) tasosta.  

Laadukkaan lehden ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • korkea vaatimustaso käsikirjoituksille
  • toimituskunnassa kaikkien alan osa-alueiden edustus
  • kriittinen vertaisarviointi
  • ripeä julkaisutahti
  • indeksoidaan johtavissa tietokannoissa
  • tutkijoiden luottamus lehden tasoon
  • lehden artikkelit saavat paljon viittauksia