Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Journal Citation Reports

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports  on maksullinen tietokanta, johon yliopiston verkon ulkopuolella pääsee yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Clarivate Analytics julkaisee Web of Science -tietokantaan kuuluvien lehtien Impact Factor -arvot vuosittain Journal Citation Reports-tietokannassa (JCR). JCR:stä saa myös muita viittauksiin perustuvia indikaattoreita, joilla arvioidaan johtavia tieteellisiä lehtiä ja niiden vaikuttavuutta tiedeyhteisössä. JCR:sta tutkija voi hakea alansa vaikuttavimpia ja arvostetuimpia lehtiä.

JCR:n uusi painos ilmestyy vuosittain touko-kesäkuussa.

 Haun voi rajata social science- tai science -editioniin (Science Citation Index Expanded (SCIE) and Social Sciences Citation Index (SSCI),  ja haetun lehtilistan voi järjestää useiden lukujen (indeksien) mukaan:

  • Impact Factor (saatavissa sekä kahden että viiden vuoden viittausikkuna)
  • Immediacy index
  • Cited half life
  • Eigenfactor
  • Article Influence
  • lehdessä olevien artikkeleiden lukumäärä
  • lehden saaman kokonaisviittausmäärä

Indikaattorien valinta JCR:ssä/Customizing indicators 

Lisää indikaattoreista sivulta Arvioinnin indikaattoreita.

JCR arvioi vain tasokkaiksi määrittelemiään lehtiä. Arvioitavien lehtien joukko vaihtelee vuosittain. Tietokannasta poistetaan lehtiä, joiden ei enää katsota kuuluvan alansa johtaviin julkaisuihin. Vastaavasti uusia lehtiä lisätään tieteen painopisteiden muuttuessa ja uusien erikoisalojen syntyessä. Thomson Reuters määrittää lehtien tasokkuutta tarkastelemalla lehtien julkaisemiskäytäntöjä, toimituskuntaa, kansainvälisen levikin laajuutta ja sen saamien viittausten lukumäärää. Thomson Reutersin lehtien valintakriteerit ja tietokannan sisältämien lehtien luettelo ovat julkisia. Lue lisää.

JCR:n lehdet on ryhmitelty aloittain ns. aihealueisiin (subject category). Jokainen lehti kuuluu ainakin yhteen aihealueeseen, mutta se voi kuulua myös useampaan. Lehtien ryhmittely perustuu lehtien välisiin kaksisuuntaisiin viittaussuhteisiin, jotta subjektiiviset vaikutukset, kuten lehden nimen vaikutus, vähenisivät. Osa JCR:n sisältämistä lehdistä on ns. cited-only -lehtiä. Ne voivat olla lehtien aikaisempia nimekkeitä tai lehtiä, jotka on poistettu JCR:sta tai lehtiä, joita ei indeksoida Thomson Reutersin tietokantoihin. Näillä lehdillä ei ole citing Journal -tietoja eikä niistä ole myöskään saatavissa lehdensisäisiä viittaustietoja (self-citations). Tämä tulee ottaa huomioon lehtien arvioinnissa, koska lehden sisäiset viittaukset voivat muodostaa merkittävän osan lehden saamista kaikista viittauksista.

JCR training

JCR quick tour

Journal profile 

Yksittäisen lehden arviointi JCR:ssä

Lehtien arviointitiedot voi saada yksittäisen lehden, lehtiryhmän tai kaikkien tietokannan lehtien tasolla.

JCR:n aloitussivulla valitaan Science tai Social Science edition, tarkasteltava vuosi ja tarkastelun taso.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Lehden voi hakea lehden nimellä, lyhenteellä, nimen osalla tai ISSN-numerolla.

Esimerkissä on Genome Research -lehden vuoden 2013 tiedot. Taulukon alla olevista painikkeista pääsee  mm.  IF-arvon trendikaavioon. Aihealueen (category) lukujen tarkastelu antaa myös hyödyllistä tietoa.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.nelliportaali.fi/link/FIN06226> 7.8.2014

Genome Research -lehden IF-arvon trendikaavio, joka sisältää lehden IF-arvot viiden edeltävän vuoden ajalta.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Journal Profile Metric Trend

 

 


 

Yhteenkuuluviksi määritellyt lehdet viittaavat toisiinsa. Lehtien yhteenkuuluvuutta kuvataan kahdella lukuarvolla: tarkasteltavan lehden viittaukset yhteenkuuluvaan lehteen ja yhteenkuuluvan lehden viittaukset tarkasteltavaan lehteen. Suurempi näistä arvoista on Rmax, jonka mukaan lehdet on järjestetty. Kuvassa on Genome Research -lehden kanssa yhteenkuuluvia lehtiä.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.nelliportaali.fi/link/FIN06226> 7.8.2014.

 

Cited journal -kaavio esittää lehden niiden artikkelien ikäjakauman, joihin tietokannan muut lehdet ovat viitanneet. Puoliintumisaika on valkoisen ja harmaan alueen rajakohta. Keltaisella on merkitty lehdensisäiset viittaukset. Muut viittaukset on merkitty sinisellä, ja vaaleammalla sinisellä ne vuodet, jotka ovat mukana Impact Factorin laskennassa. Esimerkissä on Genome Research -lehden vuoden 2010 tiedot.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Citing Journal -kaavio esittää niiden artikkelien ikäjakauman, joihin lehti on viitannut laskentavuoden aikana. Puoliintumisaika on valkoisen ja harmaan alueen rajakohta. Keltaisella on merkitty lehdensisäiset viittaukset. Muut viittaukset on merkitty sinisellä. Esimerkissä on Genome Research -lehden vuoden 2010 tiedot.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Lehdensisäiset viittaukset ja niiden vaikutus IF-arvoon näkyvät Journal self cites -linkistä. Taulukossa on myös IF-arvo laskettuna ilman lehdensisäisiä viittauksia.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Journal Rankings-linkin takaa saa tietoja lehden sijoittumisesta IF:n mukaan niissä lehtiluokissa, joihin lehti kuuluu.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Journal Rankings -linkistä saadaan myös Boxplot-kuvio. Boxplot-kuvio kuvaa aihealueeseen kuuluvien lehtien IF-arvojen jakautumista ja sen avulla voidaan tarkastella lehden sijoittumista eri lehtiryhmissä. Boxplot-kuviota tulkitaan seuraavasti:
Laatikko (box) sisältää 50 % havainnoista. Laatikon yläreunaviiva on 75 %:n piste ja sen ja keskiviivan väliin jäävä alue yläkvartiili. Laatikon alareunaviiva on 25 %:n piste ja sen ja keskiviivan välinen alue alakvartiili. Laatikon keskellä oleva viiva kuvaa mediaania ja plus-merkki keskiarvoa. Ns. viikset kuvaavat vaihteluväliä, kun voimakkaasti muusta joukosta poikkeavat arvot jäävät ulkopuolelle. Ympyrällä merkityt ns. outlier-arvot poikkeavat enemmän kuin 1,5 kertaa laatikon leveyden verran ylä- tai alakvartiilista.
Kuvassa on Genome Research -lehden Box-Plot. A -  Biochemistry & Molecular Biology, B -  Biotechnology & applied microbiology ja C  - Genetics & Heredity.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Aihealueen lehtien arviointi JCR:ssä

JCR:ssä voi tarkastelun kohteeksi valita yhden tai useamman aihealueen. Tulosjoukko eli lehtilista voidaan järjestää ryhmän nimen, viittausten kokonaislukumäärän,  Impact Factorin,  Immediacy Indexin,  Half Life-arvon, Eigenfactor-arvon,  lehtien lukumäärän tai artikkelien kokonaislukumäärän mukaan.

Esimerkki lehtiryhmistä aihealuevalinnoilla Biochemistry & molecular biology ja Biotechnology & Applied microbiology järjestettynä ryhmän keskimääräisen IF-arvon mukaan. View journal summary list -painikkeesta saa ryhmiin kuuluvien lehtien tiedot.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Aihealueesta saatavat tarkemmat tiedot. Biochemistry & molecular biology.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Aihealueeseen Biochemistry & molecular biology kuuluvien lehtien tiedot järjestettynä IF-arvon mukaan.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Aihealueen yhdistetty niiden artikkelien ikäjakauma, joihin muut tietokannan lehdet ovat viitanneet laskentavuonna. Se kertoo, kuinka kauan aihealueen lehtiin viitataan. Puoliintumisaika on valkoisen ja harmaan alueen rajakohdassa. Vaalealla sinisellä on merkitty ne vuodet, jotka ovat mukana Impact Factorin laskennassa. Kuvassa aihealueen Biochemistry & molecular biology kuuluvien lehtien julkaisemien artikkelien ikäjakauma, joihin on viitattu vuonna 2010 tietokantaan kuuluvissa lehdissä.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Aihealueen yhdistetty ikäjakauma artikkeleille, joihin sen lehdet viittaavat laskentavuonna. Se kertoo, kuinka vanhoihin artikkeleihin aihealueen lehdet viittaavat. Puoliintumisaika on valkoisen ja harmaan alueen rajakohdassa. Kuvassa artikkelien ikäjakauma, joihin aihealueen Biochemistry & molecular biology kuuluvat lehdet ovat viitanneet vuonna 2010 julkaistuissa artikkeleissa.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 

Aihealueen lehtien julkaisutiheys. Kuvassa on Biochemistry & molecular biology -aihealueen lehdet.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

Lehtiryhmästä saadaan myös boxplot-kuvio, jonka avulla voidaan tarkastella lehtiryhmään kuuluvien lehtien jakautumista IF-arvon suhteen.
Boxplot-kuviota tulkitaan seuraavasti:
Laatikko (box) sisältää 50 % havainnoista. Laatikon yläreunaviiva on 75 %:n piste ja sen ja keskiviivan väliin jäävä alue yläkvartiili. Laatikon alareunaviiva 25 %:n piste ja sen ja keskiviivan välinen alue alakvartiili. Laatikon keskellä oleva viiva kuvaa mediaania ja plus-merkki keskiarvoa. Ns. viikset kuvaavat vaihteluväliä, kun voimakkaasti muusta joukosta poikkeavat arvot jäävät ulkopuolelle. Ympyrällä merkityt ns. outlier-arvot poikkeavat enemmän kuin 1,5 kertaa laatikon leveyden verran ylä- tai alakvartiilista.
Kuvassa on Biochemistry & molecular biology -aihealueen lehtien boxplot-kuvio.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.