Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Scival

SciVal lyhyesti

SciVal on viikoittain päivittyvä työkalu tutkimustoiminnan arviointia varten esim. päätöksenteon ja strategisen suunnittelun tueksi. SciValin neljä moduulia  - Overview, Benchmarking, Collaboration ja Trends - mahdollistavat tutkimustoiminnan arvioinnin eri näkökulmista ja erilaisia tarpeita varten.  

Valittavana on

 • 15 erilaista mittaria (metriikkaa) ml. tieteenalanormalisoituja arvoja

 • Scopus-lehtiluokituksen 27 pääluokkaa ja 334 alaluokkaa

 • tarkasteltava taso eli entity (tutkija, tutkimusryhmä, tutkimusyksikkö, maa)

 • julkaisutyyppi (articles, reviews, conference papers, editorials, short surveys, books)

   

Edellisten lisäksi on mahdollista luoda omia tutkimusryhmiä ja tutkimusalueita. SciValista on mahdollista tallentaa kuvia, taulukoita ja karttoja pdf- tai excel-tiedostoiksi tai kuvatiedostoiksi. My SciVal - mahdollistaa mm. määriteltyjen entiteettien jakamisen samassa organisaatiossa muiden SciVal-käyttäjien kesken.

Scivalin käyttötarkoituksia

Esimerkkejä kysymyksistä, joihin SciVal-raporteista voi löytää vastauksia

 • Mikä on yksittäisten tutkijoiden/tutkimusryhmien alakohtaisesti normalisoitu viittausindeksi?
 • Paljonko yliopistollamme/tutkimusryhmällämme on julkaisuja maailman viitatuimmissa tiedelehdissä?
 • Paljonko yliopistollamme/tutkimusryhmällämme on yritysyhteistyötä? Miten se on kehittynyt vuosien aikana?
 • Mihin tutkimukseen kannattaisi suunnata enemmän resursseja?
 • Millä aloilla tutkimuksemme on jo vahvaa?
 • Mitkä ovat jonkin toisen organisaation/tutkimusryhmän tutkimuksen vahvuudet?
 • Kenen kanssa yliopistomme/tutkimusryhmämme tekee yhteistyötä?
 • Kenen kanssa yliopistomme/tutkimusryhmämme kannattaisi harkita yhteistyötä?

Esimerkkejä SciValin käyttötarkoituksista

 • professorien rekrytoinnit
 • tutkimusyhteistyökumppaneiden etsiminen
 • jo olemassa olevien tutkimusyhteistyökumppaneiden tarkastelu
 • tuki rahoituspäätöksissä
 • oman yliopiston/tutkimusryhmän/tieteenalan vertailu muihin vastaaviin
 • jo vahvojen tutkimusalueiden tunnistaminen
 • nousevien tutkimusalueiden tunnistaminen
 • mahdollisten kilpailijoiden tunnistaminen
 • tutkimuksen puolivuotis- ja/tai vuosiarviointi
 • yliopiston ja/tai tutkimusyksikön strateginen suunnittelu
 • kehityskeskustelut
 • tutkijoiden rekrytoinnit

Ketkä erityisesti hyötyvät SciValin käytöstä?

 • yliopiston hallinto
 • tutkimusryhmien vetäjät

Yleiskatsaus tutkimustoiminnasta - Overview module

Overview moduulissa saa yleiskatsauksen halutun tason julkaisutoiminnasta kuten esimerkiksi

 • julkaisujen lukumäärästä ja niiden sijoittumisesta alan huippulehtiin
 • viittausten lukumäärästä ja  alakohtaisesti normalisoidun viittausindeksin
 • tarkasteltavan yksikön yhteistyöstä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä yritysyhteistyöstä

Overview-moduulissa voi kompetensseja tarkastelemalla analysoida mm. tutkimuksen vahvuusalueita ja trendejä tai etsiä uusia yhteistyökumppaneita.

Overview-moduulissa tarkastelun kohteeksi voi valita kolmen tai viiden vuoden aikajakson.

Tutkimuksen vertailuanalyysi - Benchmarking module

Benchmarking-moduulissa voi tehdä tutkimuksen vertailuanalyysia halutulla tasolla vaihdellen 15 eri mittaria jopa kolmen muuttujan  suhteen kerralla.

Benchmarking-moduulissa tarkasteltavan aikajakson voi  valita halutulla tavalla aina vuodesta 1996 lähtien.

Tutkimusyhteistyö - Collaboration module

Collaboration-moduulissa voi tarkastella halutun insituution yhteistyökumppaneita kaikkialla maailmassa ja/tai vastaavasti etsiä uusia yhteistyökumppaneita. Moduulista on helppo tuottaa lista esim. jonkin maan tai maanosan huippututkimusyksiköistä, jotka voisivat olla mahdollisia tutkimusyhteistyökumppaneita. Moduulista voi sujuvasti siirtyä esim. Benchmarking-moduuliin, jossa voi tehdä mahdollisten yhteistyökumppaneiden vertailuanalyysia.

Collaboration-moduulissa tarkastelun kohteeksi voi valita kolmen tai viiden vuoden aikajakson.

Trends-moduuli

Trends-moduulissa voi tarkastella mm. tutkimusalueen ajankohtaisimpia teemoja keyphrase-analyysin pohjalta. 

My SciVal

My SciVal -osiossa voi mm. hallinnoida luomiaan tutkimusryhmiä:

 • jakaa ryhmiä samassa organisaatiossa muiden SciVal-käyttäjien tarkasteltavaksi
 • tarkastella ryhmiä, joita muut ovat jakaneet kanssasi
 • poistaa ryhmiä.