Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Maiden arviointi

Katso myös

- Arvioinnin indikaattoreita
- Tieteenalojen arviointi
- Artikkelien arviointi
- Tutkijoiden ja tutkimusryhmien arviointi
- SCImago Journal and Country Rank
- ScienceWatch

Maiden arvioinnissa huomioitavaa

Arvioitaessa maan tutkimusta perustuen julkaisutoimintaan, mittareina käytetään tieteellisten julkaisujen määrää ja vaikuttavuutta. LIsäksi tieteenalakohtaisissa arvioinneissa käytetään myös asiantuntijapaneeleita.

Bibliometristen indikaattoreiden tulkinta makrotasolla kokonaisia maita arvioitaessa ei ole yksinkertaista, ja siksi niiden tulkinnassa vaaditaan erityistä varovaisuutta ja kriittisyyttä. Maakohtaiset arvioinnit perustuvat yleensä useisiin indikaattoreihin, mutta niiden tulokset ovat usein keskenään ristiriitaisia. Vertailussa maiden järjestys voi vaihdella paljonkin tarkasteltavien indikaattorien mukaan, mikä antaa mahdollisuuden myös tarkoitushakuiseen indikaattoreiden valintaan.

Niinkin yksinkertaisen indikaattorin kuin maan tuottamien julkaisujen lukumäärän laskeminen voidaan tehdä monella tavalla. Usean maan tutkijoiden tuottamien yhteisjulkaisujen laskemisessa on ainakin kolme tapaa. Julkaisut voidaan osittaa osallistujamaiden kesken siinä suhteessa, kuinka monta tutkijaa kustakin maasta on merkitty kirjoittajiksi tai ne voidaan laskea yhtenä julkaisuna jokaisen maan julkaisuihin. Kolmas tapa on laskea julkaisut vain niiden ensimmäisen tekijän edustamalle maalle.

Yhtä maata arvioitaessa tutkimukseen liittyvien trendien havaitseminen on vaikeampaa kuin useampien maiden vertailuissa. Siksi maiden väliset vertailut ovat yleensä informatiivisempia.

Työkaluja maiden arviointiin ja vertailuun

Suomen Akatemia

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Euroopan Komissio

Muiden maiden kansallisia tiederaportteja

 

SCImago Journal & Country Rank perustuu Scopuksen dataan.

 

Clarivate Web of Science Essential Science Indicators: Top papers by countries ym.

 

Yliopistojen ranking-listoilta voi sortata listoja maittain.