Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: G-indeksi

G-indeksi

Leo Egghen artikkelit, joissa hän esittelee G-indeksin, on saatavissa osoitteissa https://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/983/1/an%20improvement.pdf ja http://www.springerlink.com/content/4119257t25h0852w/fulltext.pdf.

Leo Egghen vuonna 2006 kehittämä G-indeksi on H-indeksistä johdettu indikaattori. Egghe pitää H-indeksin suurimpana puutteena sitä, että H-indeksi ei ota huomioon paljon viittauksia (enemmän kuin h) saaneiden julkaisujen viittausten todellista lukumäärää, mikä voi olla huomattavasti enemmän kuin h.

G-indeksissä on pyritty poistamaan H-indeksin puutteita ja silti säilyttämään sen edut. Kun H-indeksin laskemisessa artikkeli on määritelty kuuluvaksi paljon viitattujen artikkelien joukkoon (H), ei sen saamia viittauksia enää jatkossa oteta huomioon. Myöhempinä vuosina nämä artikkelit voivat kuitenkin saada huomattavastikin lisää viittauksia. G-indeksi ottaa tämän artikkelin todellisen viittausten lukumäärän huomioon ja pystyy siten ottamaan paremmin huomioon artikkelien vaikuttavuuden. G-indeksi on tehokkaampi työkalu tutkijoiden vertailussa kuin H-indeksi, koska vertailtavien tutkijoiden G-indeksien arvon vaihtelu on suurempi kuin H-indeksien arvon. Se säilyttää kuitenkin H-indeksin edut jättämällä vähän viitatut artikkelit huomioon ottamatta ja tarjoamalla yhden helposti laskettavan lukuarvon tutkijan työn mittariksi.

Publish or Perish -ohjelmisto laskee g-indeksin tutkijoille ja lehdille osoitteessa http://www.harzing.com/resources.htm.

G-indeksi on julkaisujen lukumäärä, jotka ovat yhteenlaskettuna saaneet vähintään g² viittausta.

G-indeksin lukuarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin H-indeksin ja sitä suurempi, mitä enemmän paljon viittauksia saaneisiin artikkeleihin (H-indeksin laskemisessa mukana olevat artikkelit) on viitattu.

Taulukossa on laskettu H- ja G-indeksin arvot Price Medal-palkituille tutkijoille. G-indeksin kohdalla tutkijoiden välinen indeksin arvon vaihtelu on suurempi kuin H-indeksin.
Kuvan lähde: Egghe, L. 2006. Theory and practise of the g-index <http://www.akademiai.com/content/4119257t25h0852w/fulltext.pdf> 8.4.2009.