Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Eigenfactor, EF

Eigenfactor, EF

Tieteelliset julkaisut ja niiden väliset viittaukset muodostavat verkoston, jota voidaan käyttää lehtien vaikuttavuuden arvioinnissa. EF-arvon laskeminen perustuu PageRank-algoritmiin, joka ottaa huomioon lehtien viittausaineiston erityispiirteet, ennen kaikkea sen, kuinka paljon lehdet yleensä sisältävät viittauksia. Viittauksia painotetaan eri tavoin sen mukaan, kuinka vaikuttavista lehdistä viittaukset ovat peräisin. Lehti on sitä vaikuttavampi, mitä useammin siihen viitataan lehdissä, joilla on korkea EF-arvo. EF-arvon laskemisessa lehden vaikuttavuus saadaan jakamalla sen vaikuttavuusarvo lehden sisältämien viittausten lukumäärällä. Tämä korjaa lehtien välisistä viittauskäytäntöeroista aiheutuvaa lehtien välistä vaihtelua ja helpottaa eri aloja ja eri lehtityyppejä edustavien lehtien välistä vertailua. Esimerkiksi paljon viittauksia sisältävän review-artikkelin viittaus ei ole yhtä arvokas kuin viittaus tutkimusartikkelissa, jossa on vain vähän keskeisiä viittauksia. EF-arvoon lasketaan artikkelien saamat viittaukset myös muista lähteistä kuin tieteellisistä lehdistä, kuten viittaukset sanomalehtiartikkeleissa, väitöskirjoissa, kirjoissa ym.

Eigenfactor kuvaa lehden kokonaisvaikuttavuutta, eikä siten ole suoraan vertailukelpoinen Impact Factor -arvon kanssa, joka arvioi lehden vaikuttavuutta julkaistua artikkelia kohti keskimäärin. Eigenfactoria vastaava artikkelikohtainen indikaattori on Article Influence, joka on IF:n kanssa vertailukelpoinen.

Lehden Eigenfactor-arvo on additiivinen, lehtiryhmän Eigenfactor-arvo saadaan laskemalla yhteen ryhmään kuuluvien lehtien Eigenfactor-arvot.

Lehtien Eigenfactor-arvoja on saatavissa osoitteessa http://www.eigenfactor.org/. Vuoden 2007 painoksesta lähtien Journal Citation Reports julkaisee arvioimiensa lehtien Eigenfactor-arvot osoitteessa http://www.isiknowledge.com/JCR.

Eigenfactor-arvojen laskeminen on esitetty osoitteessa http://www.eigenfactor.org/methods.pdf

Eigenfactor-arvojen laskeminen kaavakuvana.

Eigenfactor verrattuna IF-arvoon

  • Eigenfactorin laskemisessa viittauksilla on erilaiset painotukset sen mukaan, kuinka korkea EF-arvo viittaavalla lehdellä on.
  • Eigenfactoriin lasketaan mukaan viittaukset viiden vuoden ajalta.
  • Eigenfactorin laskemisessa otetaan huomioon eri alojen erilaiset viittauskäytännöt, mikä näkyy lehtien sisältämien viittausten määrän vaihteluna. Tämä tehdään jakamalla tietyn lehden viittausten kautta toisiin lehtiin siirtämä vaikuttavuus tasaisesti kaikkien viittausten kesken, jolloin yhden viittauksen painoarvo on suuri silloin, kun viittauksia on vähän.
  • Eigenfactorin laskemisessa käytetty viittausten kokonaislukumäärä ei sisällä lehdensisäisiä viittauksia.
  • Eigenfactorin laskemisessa otetaan huomioon viittaukset laajemmasta lehtijoukosta kuin Thomson Reutersin lehtilista ja viittauksia otetaan huomioon myös muista aineistoista, kuten kirjoista ja väitöskirjoista.