Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Lehtien vaikuttavuusindikaattorit

Lehtien vaikuttavuusindikaattorit

Vaikuttavuusindikaattorien laskenta perustuu viittausanalyysiin ja niitä pidetään objektiivisempina mittareina kuin asiantuntija-arvioita. Lehden laadun arvioiminen siinä julkaistujen artikkeleiden saamien viittausten lukumäärän perusteella perustuu olettamukseen, että sellaiset artikkelit, joihin viitataan usein, sisältävät tieteenalallaan merkittävää tietoa eli niiden vaikuttavuus on suuri. Viittausten avulla laskettu lehden vaikuttavuusindikaattori voidaan laskea vasta vuosien kuluttua lehden julkaisemisesta, koska viittaukset tulevat myöhemmin julkaistuista artikkeleista. Lehtikohtaiset vaikuttavuusindikaattorit ovat aina jonkinlaisia keskiarvoja niissä julkaistujen artikkelien vaikuttavuudesta.

Nykyisin on käytössä useita eri tavoin laskettuja vaikuttavuusindikaattoreita. Kaikki indikaattorit lasketaan tietystä lehtijoukosta ja myös viittaukset lasketaan tämän lehtijoukon lehdistä, esimerkiksi Thomson Reutersin tietokantaan kuuluvista lehdistä. Tämä vaikeuttaa eri indikaattoreiden keskinäistä vertailua, koska ne poikkeavat toisistaan paitsi indikaattorin laskutavan, myös sen pohjana käytettävän tietokannan lehti- ja viittausaineiston mukaan. Osa indikaattoreista perustuu yksinkertaisiin ja helposti ymmärrettäviin laskukaavoihin, osa taas monimutkaisiin algoritmeihin, kuten PageRank-algoritmiin.  On hyvä muistaa, että nykyisin yleisesti käytettävät indikaattorit ovat vain yhdenlaisia vaihtoehtoja monien mahdollisten joukossa ja että myös indikaattorit ovat jatkuvan arvioinnin kohteena. Uusia indikaattoreita kehitetään jatkuvasti ja olemassa olevista indikaattoreista tulee uusia muunnelmia.

Kaikki vaikuttavuusindikaattorit lasketaan jakamalla lehden artikkelien saamien viittausten lukumäärä lehdessä julkaistujen artikkelien lukumäärällä. Eri indikaattorit vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkän aikavälin kuluessa viittauksia tarkastellaan ja mitkä viittaukset lasketaan mukaan. Myös artikkelien kokonaislukumäärän laskeminen vaihtelee, joissakin indikaattoreissa lasketaan kaikki lehdessä julkaistut artikkelityypit, joissakin vain tietyntyyppiset artikkelit. Eri indikaattorit poikkeavat toisistaan myös sen mukaan, ovatko kaikki viittaukset laskennassa keskenään samanarvoisia vai eivät.

Tietokannoista saatavat indikaattorien arvot perustuvat kyseisen tietokannan sisältämään viittausaineistoon. Useammasta eri tietokannasta saatavat saman indikaattorin arvot saattavat siten poiketa toisistaan huomattavastikin. Kaikki indikaattorit mittaavat tutkimuksen vaikuttavuutta viittausten kautta. Vaikuttavuus ei kuitenkaan aina merkitse samaa kuin tutkimuksen laatu. Indikaattoreiden avulla voidaan myös arvioida vain pientä osaa tieteellisestä tutkimuksesta, koska valtaosaan tieteellisiä artikkeleita ei koskaan viitata muissa artikkelissa.

Journal Immediacy index

Immediacy Index ilmoittaa, kuinka paljon keskimäärin lehden artikkeleihin viitataan niiden julkaisuvuonna. Journal Citation Reports laskee kaksi Immediacy Index -arvoa:

  • Journal Immadiacy Index kertoo, kuinka nopeasti tietyn lehden artikkeleihin aletaan viitata
  • Aggregate Immediacy Index, joka lasketaan lehtiryhmille, kertoo, kuinka nopeasti tietyn aihealueen artikkeleihin aletaan viitata.

Journal Immediacy index lasketaan jakamalla tarkasteltavana vuonna lehdessä julkaistujen artikkelien samana vuonna (tietokantaan kuuluvissa lehdissä) saamien viittausten lukumäärä lehdessä julkaistujen artikkelien kokonaislukumäärällä.Artikkelien kokonaislukumäärä sisältää vain varsinaiset tutkimusartikkelit ja review-artikkelit (citable articles).

Esimerkki lehden Immediacy Index-arvon laskemisesta. Kuvassa on laskettu Cell-lehden vuoden 2007 Immediacy Index-arvo.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters)<http://www.isiknowledge.com/> 2.4.2009