Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Organisaatioiden julkaisuaktiivisuus

Organisaatioiden julkaisuaktiivisuuden arviointi

Organisaatioiden julkaisuaktiiviisuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Eri tietokannoissa on lukuisia työkaluja ja ominaisuuksia, joiden avulla hyvinkin erilaisiin näkökulmiin löytyy vastauksia. Aina täytyy kuitenkin pitää mielessä, että tietokantojen antamat tulokset perustuvat aina kyseisen tietokannan sisältöön ja kattaviin tuloksiin päästään vain käyttämällä mahdollisimman montaa tietokantaa.

Scopus-tietokannassa organisaatioista on mahdollista löytää useita julkaisuaktiiviisuutta ja yhteistyökumppaneita kuvaavia tietoja. Kuvan esimerkissä on korostettu Oulun yliopiston henkilökunnan tuottamien Scopus-tietokannasta löytyvien julkaisujen aihealueittainen jakautuminen sekä yleisimmät organisaatiot, joiden kanssa Oulun yliopiston henkilökunta on tuottanut julkaisujaan.
Kuvan lähde: Scopus <www.scopus.com/> 3.8.2016

 

Organisaatioiden julkaisuaktiivisuus tietyllä aihealueella

Organisaatioiden julkaisuaktiivisuuden arvioinnissa helpoiten onnistuu yksittäisen organisaation julkaisuaktiivisuuden tarkistaminen tietyn aiheen/aihepiirin osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa haun rakentamista yhdistämällä hakuun sekä organisaation että aiheen/aihealueen. Tällainen haku onnistuu käytännössä useimmissa tietokannoissa.

Kuvan esimerkissä on haettu GeoRef-tietokannasta ympäristögeologiaan liittyviä julkaisuja , joiden kirjoittajien taustaorganisaatio on Utrechtin yliopisto. Taustaorganisaatiota hakemiseen tietokannoissa on yleensä hakukenttä nimeltä Affiliation tai Author Affiliation.
Kuvan lähde: EBSCO <http://www.ebscohost.com/> 3.8.2016

Joissakin tietokannoissa tulosjoukkoja voidaan arvioida ja järjestää myös monipuolisemmin keinoin, jolloin organisaatioita voidaan helposti vertailla keskenään myös tietyn aihepiirin julkaisuaktiivisuuden perusteella. Tällaisia ominaisuuksia löytyy mm. Web of Science -tietokannasta. Kuvan esimerkissä on ensin tehty haku hakusanoilla molecular, cell ja biology. Haku antoi 10850 hakutulosta. Tämän jälkeen haun antamaa tulosjoukkoa on analysoitu ja järjestetty Analyze Results -työkalun avulla, jotta eniten aiheesta julkaisseet kirjoittajien taustaorganisaatiot on saatu alenevaan järjestykseen. Analyysin mukaan Harvardin yliopiston tutkijat olivat tuottaneet eniten tietokannasta löytyviä artikkeleita, joista löytyivät etsityt hakusanat.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 3.8.2016