Laturi-opas

Opinnäytetyön julkisuus

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12 §; julkisuuslaki 1 §). Julkisuus tarkoittaa, että yliopiston on pyynnöstä annettava kenelle tahansa opinnäytetyö nähtäväksi.

Lisäksi julkisuuslaki määrittelee millaisia tietoja sisältävät viranomaisten asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salaisia ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuuksista ja sellaiset, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa (24 §). Opinnäytetöissä salassa pidettävät tiedot tulee jättää tausta-aineistoon.

Opetusministeriön antaman ohjeen (2/500/2004) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytetöihin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja että opinnäytetyöt ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen.

UKK - Opinnäytetyön saatavuus ja julkisuus

Miten rajoitetun näkyvyyden opinnäytetöitä pääsee lukemaan?

Opinnäytetyöt, joille opiskelija on valinnut rajoitetun näkyvyyden, ovat luettavissa Oulun yliopiston kirjastossa e-gradutyöasemilla. Työasemien ja aineiston käyttöä säätelee tekijänoikeuslaki, eli sisällöistä ei voi valmistaa digitaalista kopiota, tiedostoja ei voi tallentaa tallennusvälineelle eikä lähettää sähköpostitse. Työasemille ei pääse etäkäyttöyhteyden kautta. Aineiston tulostaminen on mahdollista.


Lainaako kirjasto rajoitetun näkyvyyden opinnäytetöitä kaukolainana?

Kirjasto ei lainaa kaukolainana rajoitetun näkyvyyden opinnäytetöitä.


Miten toimitaan artikkeligradun kohdalla?

Jos opinnäytetyöksi hyväksytään artikkeli, joka on lähetetty kustantajan arvioitavaksi, tai jota aiotaan tarjota julkaistavaksi toistaiseksi määrittelemättömään julkaisuun, syöttää opiskelija sen kokonaisuudessaan Laturi-järjestelmään, jossa suositellaan valitsemaan työlle rajoitettu näkyvyys.


Opinnäytetyö sisältää liikesalaisuuksia, miten toimitaan?

Varsinaiseen arvosteltavaan työhön ei tule sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Mikäli opinnäytetyössä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa.