Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Google Scholar

Google Scholar (GS)

Google Scholar (GS) on Googlen tuottama yleisestä Googlen hakukoneesta erillinen hakukonesovellus, jolla on oma URL-osoite. Sen avulla voi tehdä tieteelliseen kirjallisuuteen kohdistuvia hakuja. GS poikkeaa kaupallisista tietokannoista (kuten Web of Science ja Scopus tai EbscoHostin ja ProQuestin tietokannat) siinä, ettei sen sisällöstä, kattavuudesta ja päivitystiheydestä ole saatavissa täsmällisiä tietoja. Kuitenkin GS sisältää aineistoa useilta eri tieteenaloilta ja lähteistä: akateemisten julkaisijoiden, yhteisöjen, yliopistojen sekä muiden tieteellisten järjestöjen tuottamia tutkielmia, esitelmiä, kirjoja, tiivistelmiä ja artikkeleita.

GS:n ominaisuuksista

GS:n sisältää sekä perus- että tarkennetun haun, mutta sen hakuominaisuudet ovat kehittymättömät kaupallisiin tietokantoihin verrattuina. Esimerkiksi indeksejä kirjoittajien ja lehtien nimien erilaisten kirjoitusasujen hakemista varten ei ole.

GS:n hakutulos on erittäin vaihteleva. Se voi sisältää linkin artikkelin kokotekstiin, vain abstraktin tai pelkän viitteen. Hakutulos järjestetään GS:n oman rankingjärjestyksen mukaisesti. GS:n rankingistä ei ole saatavissa tarkempia tietoja, mutta julkaisun saamien viittausten lukumäärä vaikuttaa olevan melko määräävä tekijä rankingjärjestyksessä. Uusimmat julkaisut eivät siis aina ole tuloslistan alussa.

Jos artikkelista on olemassa useita versioita, Google Scholar yhdistää ne samaan ryhmään. Edustavimmaksi on arvioitu lehtiartikkelin kokoteksti. Artikkelin muita versioita voivat olla varsinaista lehtiartikkelia edeltävät samasta tutkimustyöstä tehdyt julkaisut, kuten preprintit, abstraktit ja konferenssijulkaisut. Hakutulos sisältää myös linkin artikkelin kokotekstiin, jos käyttäjä on oman yliopistonsa verkossa ja kirjastolla on käyttöoikeus julkaisuun. Lisäksi saatavana on Open Access -artikkeleita.

GS:n hakutulosta voi kasvattaa hakemalla viitteitä Cited by- ja Related articles -ominaisuuksien avulla. Cited by -linkistä saa esille hakutuloksessa olevaan artikkeliin viittaavat Google Scholarin sisältämät julkaisut ja Related articles -linkistä saa hakutuloksen artikkelin kanssa samantyyppisiä artikkeleita.

Kirjoittajan nimellä JE Hirsch tehdyn haun tulokset. Oikealla olevasta linkistä saa esille artikkelin kaikille ilmaisen kokotekstin. Alaosassa on artikkelin saamien viittausten määrä, jonka linkistä saa esille viittaavien artikkelien tiedot. Related articles -linkki antaa muita samantyyppisiä artikkeleita.
Kuvan lähde: Google Scholar <http://scholar.google.fi/> 20.6.2013

GS viittauksia sisältävänä tietokantana

GS sisältää viittaustietoja, jotka kertovat, kuinka usein muissa tietokantaan kuuluvissa julkaisuissa  on viitattu tarkasteltavaan julkaisuun. On kuitenkin huomioitava, että GS:n sisältämät viittausmäärät ovat huomattavasti suurempia kuin Web of Sciencen ja Scopuksen. Viittauksissa ovat myös yliedustettuina ei-tieteelliset viittaukset, joiden saaminen viittauksista pois on mahdotonta. Viittausanalyysi jää hataraksi myös, koska GS:n sisällöstä, kattavuudesta ja päivitystiheydestä ei ole saatavissa tietoja. GS:n epäluotettavuutta viittauksia sisältävänä tietokantana lisää myös se, että viittausikkunan määrittäminen ei ole mahdollista. Kaiken lisäksi GS on helposti manipuloitavissa. GS:n viittaukset kertovat kuitenkin julkaisun yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

GS ja RefWorks

Google Scholarista haun tuloksena saadut viitteet voi siirtää suoraan linkin kautta RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan. RefWorks-ominaisuus otetaan käyttöön tekemällä valinta GS:n asetuksissa. Kun ominaisuus on valittu, näkyy RefWorks-linkki hakutulosten yhteydessä.

Viitteidenhallintaohjelmat, esimerkiksi RefWorksin saa käyttöön Settings-linkistä avautuvasta lomakkeesta.
Kuvan lähde: Google Scholar <http://scholar.google.fi/> 20.6.2013

 

RefWorks-linkki näkyy jokaisen haun tuloksena saadun viitteen kohdalla. Haluttu viite saadaan Refworksiin painamalla sen kohdalla olevaa RefWorks-linkkiä jolloin RefWorksin kirjautumisikkuna avautuu. Kuvan lähde: Google Scholar <http://scholar.google.fi/> 20.6.2013

Viittaustietokantojen vertailua

Tärkeimmät viittaustietoja sisältävät tietokannat ovat monitieteelliset Clarivate Analyticsin tuottama Web of Science (WoS) ja  Elsevierin tuottama Scopus. Viittauksia voi hakea myös vapaasti saatavasta Google Scholarista (GS,) kunhan muistaa sen rajoitukset. Viittausten määrää tutkittaessa kannattaa käyttää useampaa tietokantaa ja/tai palvelua. GS:n viittaustiedot sisältävät paljon myös ei-tieteellisiä viittauksia, joten viittausmäärät voivat näin ollen poiketa suuresti WoS:n ja Scopuksen viittausmääristä. 

Edellisten lisäksi muutamat alakohtaiset tietokannat, kuten Chemical Abstracts (SciFinder), CiteSeerX ja MathSciNet, sisältävät viittaustietoja.

Lisätietoa arvioinnin työkaluista.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto kolmen suurimman monialaisen viittaustietokannan ominaisuuksista

Ominaisuus

Web of Science (lisätietoa)

Scopus (lisätietoa)

Google Scholar (lisätietoa)

Saatavuus

maksullinen

maksullinen

vapaasti käytettävä

Lehtien lukumäärä

noin 22 000 lehteä vertaisarvioitua lehteä

noin 23 500 lehteä

ei julkinen

Muu sisältö

konferenssijulkaisuja, kirjoja

konferenssijulkaisuja, ammattilehtiä, patentteja ja kirjoja

myös kirjoja, preprinttejä, opinnäytteitä, ppt-esityksiä, www-sivuja

Keskeisimmät alat

luonnontieteet, lääketiede, tekniikka, yhteiskuntatieteet, taiteet ja humanistiset tieteet

luonnontieteet, tekniikka, terveystieteet, yhteiskuntatieteet, taiteet ja humanistiset tieteet

ei julkinen

Ajallinen kattavuus

vuodesta 1900 lähtien (Science), vuodesta 1956 (Social Sciences) ja 1975 (Arts and Humanities), aineisto saatavissa Oulun yliopistossa vuodesta 1975 lähtien

kattavuus vaihtelee, osa lehdistä 1780-luvulle asti, viitteissä lähdetiedot 1970 lähtien

ei julkinen

Päivitys

viikoittain

päivittäin

ei julkinen, noin kuukausittain

Kokoelmapolitiikka

julkinen

julkinen

ei julkinen, sopimus useimpien merkittävien kustantajien kanssa

Viittausanalyysi

Citation Report -työkalu

View citation overview -työkalu:
- tekijälle
- julkaisulle
- affiliaatiolle

hakutulosten yhteydessä Cited by -linkki, josta saa julkaisuun viittaavat julkaisut

Viittaustietojen ajallinen kattavuus

vuodesta 1900 lähtien (Science), vuodesta 1956 (Social Sciences) ja 1975 (Arts and Humanities), viittausten lkm saatavana koko ajalta, mutta viittaavat artikkelit saatavana Oulun yliopistossa vuodesta 1975 lähtien

vuodesta 1970 lähtien

ei julkinen

Web of Science Scopus Google Scholar
Indikaattoreita

Journal Citation Reports:

Dataa hyödyntäviä työkaluja
Dataa hyödyntäviä rankingeja
Tutkijaprofiili


Viittausanalyysin kannalta keskeistä on tietokannan kattavuus viittaustietojen suhteen. Tietokantojen käyttökelpoisuuteen viittausanalyysissä vaikuttavat tietokantojen haku-, selailu- ja analysointimahdollisuuksien lisäksi monet metodologiset ja tekniset ongelmat, kuten tietokantojen sisällön rajoitukset, virheelliset ja puuttuvat tiedot.

Sekä Web of Science että Scopus sisältävät artikkelien viittaustiedot ja viittaavien artikkelien bibliografiset tiedot. Web of Science -tietokannasta on saatavissa useita eri versioita. Tilaava organisaatio voi valita, mitkä viittaustietokannat ja millaisen ajallisen kattavuuden se sisällyttää tilaukseensa. Artikkelin saamien viittausten lukumäärä on kuitenkin riippumaton tilauksen laajuudesta. Scopus sisältää kattavat viittaustiedot vuodesta 1970 lähtien. Scopuksen sisällössä voi lehtien kohdalla olla aukkoja, jolloin lehteä ei ole indeksoitu tietokantaan.

Google Scholar ei anna mitään tietoja sisällöstään ja sen sisältö eri tieteenalojen osalta jää epäselväksi. Lisäksi sisällössä voi olla puutteita vanhemman kirjallisuuden osalta. Google Scholar sisältää lisäksi ei-tieteellistä aineistoa ja ei-tieteellisiä viittauksia.

Tutkijaprofiili Google Scholarissa

Google Scholar ei tuota tutkijoille automaattisesti profiilisivuja vaan tutkija voi halutessaan luoda itselleen Google-tunnuksen ja kerätä Google Scholarista löytyvät artikkelinsa My Citations -sivulle. Profiilin voi tehdä joko julkiseksi tai vain itseään varten.

Profiilin etuja:

  • omat julkaisut yhdessä listassa
  • julkaisujen saamien viittausten tilastot ja seuranta
  • H-indeksi kaikista julkaisuista ja viimeisten 5 vuoden ajalta
  • i10 index eli niiden julkaisujen määrä, joihin on yli 10 viittausta
  • Google Scholarissa tehdyn haun hakutuloksessa julkiset profiilit näkyvät linkkeinä
  • Google Scholarissa kirjoittajan nimellä haettaessa julkinen profiili tulee hakutulokseen ylimmäiseksi.

Cybermetrics Labin ylläpitämä Webometrics eli Ranking Web of World Universities arvioi yliopistoja niiden web-näkyvyyden ja -aktiivisuuden perusteella. Sen Transparency/Openness-indikaattoriin lasketaan ne Google Scholar -profiilit, joissa on organisaation sähköpostiosoite (painotus 10 %).

Lisätietoja ja ohjeita profiilisivun tekemiseen Googlen ohjeissa:
http://scholar.google.fi/intl/fi/scholar/citations.html

Diaesitys profiilin tekemisestä:
http://www.slideshare.net/SarahG_SS/how-to-set-up-your-google-scholar-profile-google-scholar-citations

Ohjevideo profiilin tekemisestä:
https://www.youtube.com/watch?v=cV4N6pl1FgU

7 ways to make your Google Scholar Profile better:
http://blog.impactstory.org/make-google-scholar-better/

Google Scholar: Limitations and criticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar#Limitations_and_criticism

Esimerkissä tietotekniikan tutkijan David Tsen profiilisivu. Kuvan lähde: Google Scholar 23.3.2012