Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Julkaisujen arviointi

Lehdet ja lehtiartikkelit

Tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointimenettely (peer review, referee), jossa saman alan asiantuntija (referee) arvioi artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta.

Lehden tieteellisyyden (scholarly journals, academic journals) tai vertaisarvioinnin tarkistaminen:

  • lehden kotisivu; ei aina luotettava
  • Ulrichsweb
  • Julkaisufoorumi
  • tietokannat, jotka edellyttävät lehdiltä vertaisarviointia: DOAJ, Web of Science, Scopus ja Medline
  • joissakin tietokannoissa, esim. Ebsco ja ProQuest, on mahdollista hakea vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja artikkeleita (Peer Reviewed -rajaus)
  • vertaisarvioituihin lehtiin kohdistuva rajaus myös Oula-Finnan kansainvälisten aineistojen haussa (E-aineistot-välilehti).

Huomaa ero:

  • peer review tarkoittaa vertaisarviointia
  • review-artikkeli tarkoittaa katsausartikkelia.
   

Vertaisarviointi (peer review, referee)

Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino. Sillä tarkoitetaan menettelyä, jossa lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. 

Julkaisun arvioijat ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia.

Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.

 

Lehtien ja lehtiartikkelien arviointi

Arvioitaessa artikkelia kannattaa kiinnittää huomiota artikkelin kirjoittajaan ja julkaisuun. Lisäksi tulee arvioida tekstin objektiivisuutta, kieliasua sekä käytettyjen lähteiden määrää ja laatua.

Lisätietoa artikkelien arvioinnista.

Artikkelin saamat viittaukset

Artikkelia voidaan lisäksi arvioida sen saamien viittausten perusteella.

Viittaavia artikkeleita saa esille mm. Ebscon ja ProQuestin tietokannoista sekä Scopuksesta, Web of Sciencesta ja Google Scholarista.

Lisätietoa viittausanalyysista.

Lehden arviointi viittausten perusteella

Lehdessä julkaistujen artikkelien saamien viittausten perusteella arvioidaan lehden suosiota ja vaikuttavuutta. Vaikuttavuusindikaattorit lasketaan jakamalla lehden artikkelien saamien viittausten lukumäärä lehdessä julkaistujen artikkelien lukumäärällä.

Tunnetuin vaikuttavuusindikaattori on Web of Science -tietokannan dataan perustuva Journal Impact factor (IF).

Lisätietoa lehtien arvioinnista.

Julkaisufoorumi

Suomessa käytössä oleva Julkaisufoorumi-luokitus perustuu asiantuntijapaneelien laatimaan laatuluokitukseen. Tieteelliset eli vertaisarvioidut kotimaiset ja ulkomaiset lehdet on luokitettu kolmeen tasoon: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Tasolle 0 kuuluu monentyyppisiä ja monentasoisia kanavia ammattilehdistä ja epäilyttävistä open access -lehdistä yliopistojen omiin julkaisusarjoihin sekä vielä luokittamattomat julkaisut.

Julkaisukanavaluokitus ei kata kaikkia maailman tieteellisiä julkaisuja, joten lehden löytymättömyys ei tarkoita huonoa laatua, kuten ei myöskään tasolle 0 kuuluminen.

Kirjojen arviointi

Kirjojen arvioinnissa huomiota kannattaa kiinnittää kirjoittajan taustatietoihin ja kustantajaan. Tieteellisen kirjallisuuden kustantajina arvostetaan yleensä enemmän yliopistopainoja kuin kaupallisia kustantajia. Muita tapoja kirjojen arviointiin ovat esim. kirja-arviot.

Suomen Julkaisufoorumissa tieteellisiä julkaisukanavia eli kotimaisia ja ulkomaisia kirjasarjoja ja kustantajia arvioidaan tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Kirja-artikkelin tai kirjan Jufo-taso määritetään ensisijaisesti kirjasarjan, esim. Kalevalaseuran vuosikirjaPuheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisujaDiscourse approaches to politics, society and culture, tasoluokan perusteella. Jos kirjaa ei ole julkaistu kirjasarjassa, käytetään kirjakustantajan tasoluokkaa.

Kirja-arviot tarjoavat toisten tutkijoiden mielipiteen arvioitavasta kirjasta. Ne voivat olla lyhyitä yhteenvetoja tai tieteellisiä arvioita, ja yleensä ne julkaistaan sen alan tieteellisessä lehdessä, jota arvioitava kirja edustaa. Eri tietokannoissa kirja-arvioita voi hakea kirjan otsikolla ja rajaamalla hakutuloksen dokumenttityypillä Book Review tai Review.

Arviointityökaluja

Julkaisufoorumi (Jufo)

Julkaisufoorumin hakusivulla voi tehdä hakuja Julkaisufoorumi-luokituksen saaneiden tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien joukosta.
JUFO-portaali

Ulrichsweb - Global serials directory

Ulrichsweb sisältää tietoja yli 300,000 kausijulkaisusta. Lisätietoja tietokannasta

Journal Citation Reports (JCR)

Web of Science -tietokannan viittausaineistoon perustuvat lehtien Impact Factor (IF) -arvot löytyvät JCR-tietokannasta. Lisätietoa JCR-tietokannasta | Lisätietoa Impact Factorista