Siirry pääsisältöön

TIEMAn tiedonhankintakurssi: Kurssin esittely

Tiedonhankintakurssi on osa (3 op) Tiedonhankinta ja tieteellinen viestintä (694646S) -kurssia (5 op). Kurssisuoritukseen kuuluu myös kirjatentti. Toteutetaan joka toinen vuosi.

Kurssikuvaus

Tiedonhankinta ja tieteellinen viestintä

Tunniste: 694646S
Laajuus: 3 op / luennot ja harjoitukset 30 h / itsenäinen opiskelu 105 h
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita,
- osaa hakea tieteellistä ja muuta tietoa,
- osaa käyttää tietokantoja ja muita tiedonlähteitä,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- ymmärtää viitteidenhallinnan merkityksen.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, eri tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi, viitteidenhallinta, EU-tiedonlähteet, vastuullinen tutkimus ja -bibliometriikka, patentit tiedonlähteenä.
Toteutustavat: Luento-opetus 30 h, itsenäistä opiskelua 105 h
Kohderyhmä: TIEMAn opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla, ryhmätöiden ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Seuraava kurssitoteutus syksyllä 2025.

Opinto-opas: 694646S Tiedonhankinta ja tieteellinen viestintä

Lähitapaamiset

Opetus sisältää viisitoista pakollista yhteistapaamista: 15 x 2 oppituntia, kaksi tapaamista viikossa.