Siirry pääsisältöön

Yliopistosarjat ja ISBN-tunnus: Ohjeet yliopistosarjojen toimittajille

Ohjeet yliopistosarjojen toimittajille

Julkaisusarjan perustaminen

Oulun yliopiston julkaisutoimikunta suosittelee tutkimustulosten julkaisemista ensisijaisesti tieteellisissä kansainvälisissä ja suomalaisissa julkaisusarjoissa.

Julkaisutoimikunta on hyväksynyt seuraavat ohjeet, joiden tarkoitus on ohjata ja helpottaa yliopistosarjojen toimittajien toimitustyötä. Toimittajan tai toimituskunnan on määriteltävä sarjan julkaisupolitiikka, annettava tekniset ohjeet kirjoittajille ja valvottava niiden noudattamista

Sarjat eroavat monografioista ja moniosaisista teoksista seuraavasti:

 • Sarja ilmestyy toisiaan seuraavina osina säännöllisesti tai epäsäännöllisesti, mutta jatkuvasti.
 • Sarjan ilmestyminen on periaatteessa päättymätön
 • Sarjan osat kokoaa yhteen yhteisnimeke

Kun julkaisusarja perustetaan, on selvitettävä sarjan tavoitteet ja määriteltävä kirjallisesti julkaisupolitiikka. Tieteellinen aineisto erotetaan muusta materiaalista, ja sen julkaisemisessa noudatetaan riittäviä arviointiperusteita. Sarjaa koskevat tiedot lähetetään julkaisutoimikunnalle tarkistettavaksi.


1. Sarjan taivoitteet ja julkaisupolitiikka

Julkaisusarjalle määritellään:

 1. sisällön taso
 2. sisällön ja kieliasun kriteerit
 3. henkilöt, jotka hyväksyvät kirjoitukset
 4. jakelukohteet.

 

2. Toimittajan ja toimituskunnan nimeäminen ja tehtävät

Julkaisusarjalle nimetään päätoimittaja ja mahdollinen toimituskunta. Toimittajan tai toimituskunnan jäsenten nimet ilmoitetaan julkaisun nimiösivun kääntöpuolella tai kannen sisäpuolella.

 

3. Tekniset ohjeet kirjoittajille

Toimittaja tai toimituskunta laatii ohjeet ainakin seuraavista asioista:

 • kirjoituksen kieliasu
 • tiivistelmän paikka
 • lähdeluettelon ja lähdeviitteiden tekeminen
 • otsikointi
 • kuvioiden ja taulukoiden ulkoasu
 • kirjasintyyppi, rivinväli, palstaleveys
 • liitteiden numerointi.

 

4. Julkaisusarjan nimeäminen ja numerointi

Sarjan nimestä tulisi ilmetä, minkä yliopiston ja yksikön julkaisusta on kysymys (virallisesti hyväksytyt nimet). Sarjan nimi säilyy samassa muodossa sekä numerosta toiseen että kunkin numeron kannessa, nimiösivulla, takakannessa, selässä jne. Suositeltavia eivät kuitenkaan ole yleiset nimekkeet kuten tutkimuksia, tiedotteita tai julkaisusarja. Sarjan julkaisut numeroidaan joko jatkuvalla tai vuosittain alkavalla numeroinnilla.

 

5. Bibliografiset tiedot

Julkaisun tunnistamiseen liittyviä tietoja on oltava riittävästi, ja ne esitetään julkaisussa johdonmukaisesti samassa paikassa.

 

Nimiösivulle painetaan:

 • tutkimuksen nimi
 • tutkimuksen tekijä(t)/toimittaja(t)
 • sarjan nimeke ja osan numero
 • kustantaja ja/tai julkaisija (yliopisto, laitos)
 • kustantajan kotipaikka
 • julkaisuvuosi.

 

Nimiösivun kääntöpuolelle painetaan täydentävät tiedot:

 • alkuteoksen nimi, jos kysessä on käännös
 • päätoimittaja ja toimituskunta (voidaan merkitä myös kannen sisäpuolelle)
 • painos (jos muu kuin 1. painos)
 • ISBN-tunnus tai ISBN-tunnukset
 • ISSN-tunnus
 • painopaikka
 • painovuosi.

 

Sarjan kansi- ja nimiölehti lähetetään yliopiston julkaisutoimikunnan hyväksyttäväksi, myös silloin kun niihin tehdään muutoksia.

6. ISSN- ja ISBN-tunnukset

 

ISSN-tunnus on julkaisusarjan kansainvälinen tunnus, jonka avulla sarja voidaan tunnistaa. Perustettavalle sarjalle on haettava ISSN-tunnus Suomen kansallisesta ISSN-keskuksesta.

ISBN liittyy julkaisusarjan ns. avainnimekkeeseen eli ainutkertaiseen nimekkeeseen, joka sarjalle on perustettaessa annettu. Jos julkaisusarjan nimekettä muutetaan, on sarjan saatava uusi ISSN-tunnus. Yhdenkin kirjaimen muutos avainnimekkeessä, esim. laitoksen nimen muuttaminen genetiivimuotoon, vaatii uuden ISSN-tunnuksen.

Jokaiselle sarjan julkaisulle pyydetään oma ISBN-tunnus, jonka avulla yksittäinen julkaisu voidaan tunnistaa. Jos julkaisusta tehdään sekä painettu että elektroninen versio, molemmille annetaan oma ISBN-tunnus.

Oulun yliopistossa ISBN-tunnuksen yliopiston sarjajulkaisulle saa yliopiston kirjastosta.

Lisätietoja: acta.toimitus(at)oulu.fi 

 

7. Elektroniset julkaisut

Oulun yliopiston kirjasto hoitaa keskitetysti elektronisten versioiden jakelun OuluREPO-julkaisuarkiston kautta.

 1. ISBN-numeroa haettaessa ilmoitetaan, jos julkaisusta tehdään myös elektroninen versio.
 2. Tekijä toimittaa PDF-tiedoston ja verkkojulkaisusopimuksen kirjaston julkaisupalveluihin osoitteeseen openpublishing(at)oulu.fi. Jos julkaisu sisältää tiivistelmä(t), lähetä ne lisäksi Word-tiedostona. 

Lisätietoja: openpublishing(at)oulu.fi

 

8. Tiivistelmä ja asiasanat

Tiivistelmä on suppea, itsenäinen esitys julkaisun sisällöstä, jossa esitetään tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, tulokset ja päätelmät. Julkaisusarjalle määritellään tiivistelmän paikka ja muoto. Tiivistelmä voi olla joko nimiösivulla, nimiösivua seuraavalla tiivistelmäsivulla tai pääotsikon ja varsinaisen tekstin välissä. Jos julkaisusarjassa on useita artikkeleita, tiivistelmä tehdään jokaisesta kirjoituksesta erikseen ja liitetään kunkin kirjoituksen alkuun.

Jos tiivistelmä on muualla kuin nimiösivulla, sen yhteydessä ilmoitetaan julkaisun bibliografiset tiedot: tekijä(t), nimeke, sarjan nimeke ja osa, kustantaja ja/tai julkaisija, kustantajan kotipaikka ja julkaisuaika.

Tiedonhakua varten suositellaan, että tekijä valitsee julkaisun sisältöä keskeisesti kuvaavat asiasanat. Ne merkitään tiivistelmän jälkeen.

 

9. Tekijänoikeus

Aiemmin julkaistujen artikkeleiden uudelleen julkaisemiseen on hankittava julkaisuoikeuksien omistajien luvat. Jos esimerkiksi väitöskirjan artikkelit julkaistaan uudelleen yhteenveto-osan yhteydessä, tekijän on hankittava tätä varten julkaisuoikeudet tekijänoikeuksien haltijoilta. Luvat tarvitaan myös muuhun luvanvaraiseen aineistoon.

Sarjan päätoimittaja tekee julkaisusopimuksen tekijän kanssa. Jos julkaisusta tehdään elektroninen versio, julkaisusopimuksessa on oltava siitä maininta. Päätoimittaja vastaa siitä, että tekijät ovat hankkineet julkaisemiseen tarvittavat oikeudet.

10. Painosmäärä, jakelu ja myynti

Painosmäärässä on huomioitava seuraavat jakelukohteet:

 • Kansalliskirjaston vapaakappaleet 6 kpl (painopaikka lähettää)
 • Tiedekirjasto Pegasukseen vähintään 1 kpl (ISBN-tarkistus- ja arkistokappale; lainattava kappale)

Oulun yliopiston sarjajulkaisuja voidaan myydä esimerkiksi Punamustan verkkokaupan kautta.

 

11. Yhteenveto

Yliopistosarjojen toimittamisessa ja perustamisessa on huomioitava erityisesti seuraavaa:

 1. Sarjalle nimetään vastaava päätoimittaja. Laaditaan sarjan julkaisupolitiikka ja ohjeet.
 2. Kansilehti ja sarjan säännöt lähetetään yliopiston julkaisutoimikunnan tiedoksi.
 3. Sarjalle hankitaan ISSN-tunnus ja jokaiselle julkaisulle erikseen ISBN-tunnus tai ISBN-tunnukset.
 4. Selvitetään tekijänoikeus- ja sopimuskysymykset.
 5. Tekijä jakaa kirjaston kappaleet ja ISBN-tarkistuskappaleet, kirjapaino lähettää vapaakappaleet.
 6. Jos julkaisusta tehdään elektroninen versio, tekijä toimittaa PDF-tiedoston ja verkkojulkaisusopimuksen sekä mahdollisen tiivistelmän (Word) kirjaston julkaisupalveluihin openpublishing(at)oulu.fi

 

Lisätietoja:
Tiedekirjasto Pegasus, PL 7500, 90014 Oulun yliopisto
sisäinen osoite: Acta-toimitus/OYK

acta.toimitus(at)oulu.fi