Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (suomen kieli): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (suomen kieli)

Tunniste: 694914A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Kohderyhmä: Suomen kielen opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1. periodilla. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden syyslukukausi, kandidaatintutkielmaseminaarin yhteydessä.
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa 694919A Kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä ymmärtää viitteidenhallinnan merkityksen.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallinta.
Toteutustavat: Luento-opetus 8 h, itsenäistä opiskelua 19 h
Opetuskieli: suomi
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas 
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (4 x 2 oppituntia) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KPTK ja HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta/luento

2. viikko/kerta/luento

3. viikko/kerta/luento

4. viikko/kerta/luento

5. viikko/kerta on vapaaehtoinen työpaja

  • Saat ohjausta tiedonhakuun ja vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi.
  • Voit tehdä tiedonhakutehtävää ja/tai poissaolon korvaavaa tehtävää.

6. Tiedonhakutehtävä

  • Moodlessa tehtävädokumentti ja palautuspäivä.

Palaute

Seuraava toteutus

Tiedonhankintakurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2024.

Lisätietoa

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.