Siirry pääsisältöön

Lehdet ja tutkimusjulkaisut: Tieteelliset lehdet

Tieteellisissä lehdissä käytetään vertaisarviointia (peer review, referee)

 • Lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Prosessissa arvioidaan mm. aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta.
 • Julkaisun arvioijat eli refereet ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia eivätkä kirjoittajan lähisukulaisia tai kollegoita.
 • Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.
 • Esimerkki vertaisarviointiprosessista.

 

Kansainväliset lehdet 

Kansainvälisten lehtien tieteellisyyden (scholarly journals, academic journals) tai vertaisarvioinnin tarkistaminen tai käyttäminen haun rajauksena:

Kotimaiset lehdet

Kotimaisten lehtien tieteellisyyden tai vertaisarvioinnin tarkistaminen hakemalla lehden nimellä:

Vertaisarvioitu lehti ei ole kannesta kanteen vertaisarvioitu

Tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointi (peer review, referee), jossa saman alan asiantuntija (referee) arvioi artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta.

Vertaisarviointia ei tehdä lehden kaikkiin artikkeleihin ja kirjoituksiin, vaan tieteelliset aikakauslehdet voivat sisältää monenlaisia artikkeleita.
 

Vertaisarvioituja artikkeleita ovat yleensä:

 • Tutkimusartikkeli eli alkuperäisartikkeli (article, original/research article) sisältää koko tutkimusraportin. Se on rakenteeltaan tarkoin muotoiltu.
 • Katsausartikkeli (review (article), literature/systematic review) on kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan tehtyä tutkimusta. Lue lisää systemaattisesta katsauksesta ja tiedonhausta.
 • Konferenssiartikkelit eli tieteellisten konferenssien esitykset voidaan julkaista lehtiartikkelin tapaan tieteellisessä lehdessä tai sen erikoisnumerossa (supplement), konferenssin omassa sarjassa tai kirja-artikkelin tapaan kokoomateoksessa.
 • Datajulkaisu (data paper, data article) sisältää tietoa datan keruu- ja analyysimenetelmistä.

Lue lisää tieteellisten julkaisujen määrittelyistä ja käsitteistä.


Vertaisarvioimattomia kirjoituksia ovat 

 • lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit
 • pääkirjoitukset (editorial)
 • kirja-arvostelut (book review)
 • keskustelupuheenvuorot (discussion, letter) ja kommentit (comments).

Huomaa ero:

 • peer review tarkoittaa vertaisarviointia
 • review-artikkeli tarkoittaa katsausartikkelia.

APUA TIEDONHAKUUN

Tiedonhakijan JUFO-ohje

JUFO-portaali on palvelu, jota voit käyttää apuna, kun haluat selvittää, onko jokin lehti tieteellinen (vertaisarvioitu) tai kirjakustantaja luotettava

Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalainen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Luokitus sisältää lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia. Arviointi tehdään tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan

3 = korkeimpaan tasoon
2 = johtavaan tasoon
1 = perustasoon
0 = kanaviin, jotka eivät (vielä) täytä tason 1 kriteereitä.

 Ilman sisäänkirjautumista pystyt tekemään hakuja Julkaisufoorumin tietokannasta. 

JUFO-portaalissa ei ole kaikkia maailman lehtiä ja kirjakustantajia.

Lehden tieteellisyyden tai vertaisarvioinnin tarkistaminen

Vain tieteelliset, vertaisarvioidut julkaisut voivat saada JUFO-tason 1, 2 tai 3

JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan lehden nimi. Jos lehti on tasolla 1, 2 tai 3, lehti on tieteellinen.

Hakuvinkkejä

 • Älä käytä haussa lehden nimen alun artikkelia, esim.:
  • accounting review > The Accounting Review.
 • Älä käytä haussa lehden alaotsikkoa, esim.:
  • apples > Apples - Journal of Applied Language Studies / Apples: journal of applied language studies
  • avain > Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain / AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti.
 • Jos lehden nimessä on &-merkki, hae ja-sanalla tai ilman, esim.:
  • media ja viestintä | media viestintä > Media & viestintä / Media ja viestintä.
 • Lehden nimen lyhenteellä ei voi hakea, esim.:
  • european journal of human genetics > European journal of human genetics (EJHG).
 • Kotimaiset tietyn oppiaineen lehdet:

Lisätietoa

Tasolle 0 kuuluu monentyyppisiä ja monentasoisia julkaisukanavia: ammattilehtiä, epäilyttäviä open access -lehtiä, yliopistojen julkaisusarjoja ja vielä luokittamattomat julkaisut.

Julkaisukanavaluokitus ei kata kaikkia maailman tieteellisiä julkaisuja, joten lehden löytymättömyys ei tarkoita huonoa laatua, kuten ei myöskään tasolle 0 kuuluminen.

Jos lehteä ei löydy JUFO-portaalista, katso löytyisikö se 

Kirjan kustantajan tarkistaminen

JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan kustantajan nimi.

 • Jos kustantaja on tasolla 1, 2 tai 3, kustantaja on luotettava.
 • Tarkista lisäksi, että kirja täyttää tieteellisen julkaisun kriteerit, sillä kirjakustantajan ei tarvitse julkaista yksinomaan tieteellisiä kirjoja päästäkseen mukaan luokitukseen.

Hakuvinkkejä

 • Koska kustantajan nimi voi esiintyä kirjassa eri muodoissa, hae alkuosalla tai esim. henkilönnimen sisältäviä erisnimellä 
  • peter lang > Peter Lang International Academic Publishing Group, Peter Lang Publishing, Peter Lang
    

Lisätietoa

Kirjasarjat
 • Kotimaiset tieteelliset kirjasarjat on luokiteltu Jufossa.
 • Suomalaisen kustantamon julkaisemat kirjat saavat tasoluokan ensisijaisesti sarjan perusteella, esim.: 
  • Kalevalaseuran vuosikirja
  • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja.
 • Muutama ulkomainenkin kirjasarja löytyy, esim.:
  •  Discourse approaches to politics, society and culture. 
Kirjakustantajat
 • Jos kirjaa ei ole julkaistu kirjasarjassa tai kirjasarjaa ei löydy Jufosta, käytetään kirjakustantajan tasoluokkaa.
 • Kirjakustantajan tulee olla erikoistunut tieteelliseen kustannustoimintaan ja tieteellisten kirjojen osalta tulee täyttyä vähintään tasoluokan 1 kriteerit (muutamin poikkeuksin).

Esimerkki: Kotimaiset kielitieteiden lehdet:

 • Julkaisufoorumin tasoluokat: 3, 2 ja 1.
 • Julkaisufoorumin arviointipaneeli: 21. Kielitieteet.
 • Maa: Suomi.


Lehtien ja lehtiartikkelien arviointi

Arvioitaessa artikkelia kannattaa kiinnittää huomiota artikkelin kirjoittajaan ja lehteen, jossa artikkeli on julkaistu. Vertaisarviointi on tieteellisen lehden peruslaadunvarmistuskeino. Lisäksi voi arvioida tekstin objektiivisuutta, kieliasua sekä käytettyjen lähteiden määrää ja laatua.

Artikkelia voidaan arvioida sen saamien viittausten perusteella: kuinka monta kertaa artikkeli esiintyy toisten saman tietokannan artikkelien lähdeluetteloissa. Viittaavia artikkeleita saa esille Scopuksesta (vain yliopiston käytössä), Web of Sciencesta (vain yliopiston käytössä) ja Google Scholarista sekä Ebscon ja ProQuestin (vain yliopiston käytössä) tietokannoista.

Viittausten perusteella voidaan arvioida myös lehtiä, tutkijoita (esim. H-indeksi), tutkijoiden affiliaatioita eli yliopistoja (esim. yliopistorankingit) ja maita.