Skip to Main Content

E-lehdet: Tieteelliset lehdet

Tietoa elektronisista lehdistä ja e-lehtitietokannoista

Tieteellisissä lehdissä käytetään vertaisarviointia (peer review, referee)

 • Lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Prosessissa arvioidaan mm. aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta.
 • Julkaisun arvioijat eli refereet ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia eivätkä kirjoittajan lähisukulaisia tai kollegoita.
 • Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.
 • Esimerkki vertaisarviointiprosessista.

Kansainvälisen lehden tieteellisyyden (scholarly journals, academic journals) tai vertaisarvioinnin tarkistaminen tai käyttäminen haun rajauksena:

 • kansainväliset tietokannat, jotka edellyttävät lehdiltä vertaisarviointia: DOAJ, Web of Science, Scopus ja Medline
 • joissakin kansainvälisissä tietokannoissa, esim. Ebsco ja ProQuest, on mahdollista hakea vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja artikkeleita (Peer Reviewed -rajaus)
 • vertaisarvioituihin lehtiin kohdistuva rajaus on myös Oula-Finnan kansainvälisten aineistojen haussa (E-aineistot-välilehti)
 • JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan lehden nimi
 • lehden kotisivu; ei aina luotettava (esim. saalistajalehdet).

Kotimaisen lehden tieteellisyyden tai vertaisarvioinnin tarkistaminen:

 • JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan lehden nimi.

Vertaisarvioitu lehti ei ole kannesta kanteen vertaisarvioitu

Tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointi (peer review, referee), jossa saman alan asiantuntija (referee) arvioi artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta. Vertaisarviointia ei tehdä lehden kaikkiin artikkeleihin ja kirjoituksiin, vaan tieteelliset aikakauslehdet voivat sisältää monenlaisia artikkeleita.

Vertaisarvioituja artikkeleita ovat yleensä:

 • Tutkimusartikkeli eli alkuperäisartikkeli (original article) sisältää koko tutkimusraportin. Se on rakenteeltaan tarkoin muotoiltu.
 • Katsausartikkeli (review (article), literature review, systematic review) on kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan tehtyä tutkimusta. Lue lisää systemaattisesta katsauksesta ja tiedonhausta.
 • Konferenssiartikkelit eli tieteellisten konferenssien esitykset voidaan julkaista lehtiartikkelin tapaan tieteellisessä lehdessä tai sen erikoisnumerossa (supplement), konferenssin omassa sarjassa tai kirja-artikkelin tapaan kokoomateoksessa.

Lue lisää tieteellisten julkaisujen määrittelyistä ja käsitteistä.


Vertaisarvioimattomia kirjoituksia ovat 

 • lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit
 • pääkirjoitukset (editorial)
 • kirja-arvostelut (book review)
 • keskustelupuheenvuorot (discussion, letter) ja kommentit (comments).

Huomaa ero:

 • peer review tarkoittaa vertaisarviointia
 • review-artikkeli tarkoittaa katsausartikkelia.

Lehtien ja lehtiartikkelien arviointi

Arvioitaessa artikkelia kannattaa kiinnittää huomiota artikkelin kirjoittajaan ja lehteen, jossa artikkeli on julkaistu. Vertaisarviointi on tieteellisen lehden peruslaadunvarmistuskeino. Lisäksi voi arvioida tekstin objektiivisuutta, kieliasua sekä käytettyjen lähteiden määrää ja laatua.

Artikkelia voidaan arvioida sen saamien viittausten perusteella: kuinka monta kertaa artikkeli esiintyy toisten saman tietokannan artikkelien lähdeluetteloissa. Viittaavia artikkeleita saa esille Scopuksesta, Web of Sciencesta ja Google Scholarista sekä Ebscon ja ProQuestin tietokannoista.

Viittausten perusteella voidaan arvioida myös lehtiä, tutkijoita (esim. H-indeksi), tutkijoiden affiliaatioita eli yliopistoja (esim. yliopistorankingit) ja maita.

Julkaisufoorumi (JUFO)

Suomessa käytössä oleva Julkaisufoorumi-luokitus perustuu asiantuntijapaneelien laatimaan laatuluokitukseen. 

Tieteelliset eli vertaisarvioidut kotimaiset ja ulkomaiset lehdet on luokitettu kolmeen tasoon: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Tasolle 0 kuuluu monentyyppisiä ja monentasoisia julkaisukanavia: ammattilehtiä, epäilyttäviä open access -lehtiä, yliopistojen julkaisusarjoja ja vielä luokittamattomat julkaisut.

Julkaisukanavaluokitus ei kata kaikkia maailman tieteellisiä julkaisuja, joten lehden löytymättömyys ei tarkoita huonoa laatua, kuten ei myöskään tasolle 0 kuuluminen.