Tieteellisen tiedonhankinnan opas: 4. Tiedonlähteet ja arviointi

Tieteellinen julkaisu

  • sisältää uutta tietoa suhteessa jo olemassa oleviin julkaisuihin, ei koske katsausartikkeleita
  • esitetään niin, että tutkimustuloksia voidaan arvioida, todentaa ja/tai käyttää uudessa tutkimuksessa
  • on kaikkien kiinnostuneiden tutkijoiden käytettävissä
  • on yleensä määrämuotoinen, ns. IMRD-rakenne: johdanto (Introduction), menetelmät eli ongelman käsittely (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta eli tulosten tarkastelu (Discussion)
  • sisältää lähdeluettelon.
  • Julkaisukanava on erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisuun ja
  • sillä on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä
  • vertaisarviointikäytäntö (peer review).

 

 

Vertaisarviointi (peer review, referee)

Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino. Sillä tarkoitetaan menettelyä, jossa lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. 

Julkaisun arvioijat ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia.

Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.

Eri julkaisutyypit tiedon julkistamisnopeuden mukaan

Julkaisutyypit: aikajana