Laturi-opas

Opinnäytetyön tekijänoikeudet

Opinnäytetyö on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu kirjallinen tai taiteellinen teos johon tekijällä on tekijänoikeus. Tämä tarkoittaa, että tekijänoikeuden haltijalla on oikeus valmistaa työstä kappaleita ja saattaa se yleisön saataville (1 §2 §).

Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus tulla mainituksi, kun hänen teoksestaan tai sen osasta valmistetaan kappale tai se osittain tai kokonaan saatetaan yleisön saataville. Tekijä tulee mainita siinä laajuudessa kuin hyvä tapa vaatii. Teoksen muuttaminen sellaiseksi tai yleisön saataville saattaminen sellaisessa yhteydessä, joka loukkaa loukkaa tekijän omalaatuisuutta tai kirjallista tai taiteellista arvoa on kielletty (3 §).

Opinnäytetyön julkisuus

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12 §julkisuuslaki 1 §). Julkisuus tarkoittaa, että yliopiston on pyynnöstä annettava kenelle tahansa opinnäytetyö nähtäväksi.

Lisäksi julkisuuslaki määrittelee millaisia tietoja sisältävät viranomaisten asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salaisia ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuuksista ja sellaiset, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa (24 §). Opinnäytetöissä salassa pidettävät tiedot tulee jättää tausta-aineistoon.

Opetusministeriön antaman ohjeen (2/500/2004) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen.

UKK - Opinnäytetyön tekijänoikeudet ja julkisuus

Haluan käyttää työssäni kuvaa, jonka käyttöön tarvitsen luvan. Miten saan luvan?

Luvan pyytämisen voi aloittaa yleensä ottamalla yhteyttä kustantajaan.

Useimmat kustantajat tarjoavat palvelun, jonka avulla luvan voi pyytää ja sen saa välittömästi, esimerkkinä RightsLink. Mikäli tällainen palvelu on tarjolla, käytä ensisijaisesti sitä. WWW-sivuilla olevista kuvista, joita ei ole erikseen merkitty tekijänoikeustiedoilla, voit ottaa yhteyttä sivuston ylläpitäjään.


Miten opinnäytteen sähköinen palauttaminen vaikuttaa tekijänoikeuteen, säilyykö se opiskelijalla vai siirtyy yliopistolle?

Opinnäytteen sähköinen palauttaminen ei siirrä tekijänoikeutta yliopistolle vaan se säilyy tekijällä.

Opinnäytteen tekijä vastaa julkaisun sisällöstä ja oikeuksistaan siihen. Julkaistavan opinnäytteen tekijällä tulee olla opinnäytteeseensä tai sen osaksi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tai muuhun vastaavaan aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai hänellä tulee olla verkkojulkaisuoikeus tällaiseen aineistoon. Lisätietoa mm. kuvien ja sitaattien käytöstä osana opinnäytettä löydät tämän oppaan alasivuilta.


Miten rajoitetun näkyvyyden opinnäytteitä pääsee lukemaan?

Opinnäytteet, joille opiskelija on valinnut rajoitetun näkyvyyden, ovat luettavissa Oulun yliopiston kirjastossa OuluREPO-työasemilla. Työasemien ja aineiston käyttöä säätelee tekijänoikeuslaki, eli sisällöistä ei voi valmistaa digitaalista kopiota, tiedostoja ei voi tallentaa tallennusvälineelle eikä lähettää sähköpostitse. Työasemille ei pääse etäkäyttöyhteyden kautta.


Miten toimitaan artikkeligradun kohdalla?

Jos opinnäytteeksi hyväksytään artikkeli, joka on lähetetty kustantajan arvioitavaksi, tai jota aiotaan tarjota julkaistavaksi toistaiseksi määrittelemättömään julkaisuun, syöttää opiskelija sen kokonaisuudessaan Laturi-järjestelmään, jossa suositellaan valitsemaan työlle rajoitettu näkyvyys.


Opinnäyte sisältää liikesalaisuuksia, miten toimitaan?

Varsinaiseen arvosteltavaan työhön ei tule sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Mikäli opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa.