Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hakusanat | Search terms: TIEDONHAKU

Hakusanaopas | Search terms guide

Tämä hakusanaopas sisältää valmiita hakusanasettejä, jotka voi kopioida tietokantaan kattavampien hakutulosten saamiseksi. Opas on alkuvaiheessa ja tulee päivittymään.

Haluaisitko jonkin aihepiirin lisättäväksi tai kenties jakaa omat hakusanasi?

Anna palautetta | Give feedback informationservice(at)oulu.fi

This search terms guide gives you sets of terms to copy and paste to the database for comprehensive set of citations. Guide is in its early stage and will be updated.

Hakusanat

Julkaisuja etsitään tietokannoista hakusanoilla eli aihetta kuvaavilla käsitteillä. Tiedonhaku on monesti aika epätarkkaa, koska tietokannalle ei voi selittää omaa aihettaan, vaan pitää yksittäisillä käsitteillä yrittää ilmaista, minkä aiheen julkaisuja haluaa. Tiedonhaun epätarkkuus johtuu sanojen, ja erityisesti katkaistujen muotojen, epätarkkuudesta ja monitulkintaisuudesta sekä siitä, että sanojen suhteita toisiinsa ei voi ilmaista. Ei voi siis kertoa esimerkiksi sitä, mikä hakusanoissa on tekijä eli subjekti ja mikä kohde eli objekti. Esimerkiksi haku [opettaja AND arviointi AND oppilas] sopii aiheisiin, joissa opettaja arvioi oppilaita ja oppilaat arvioivat opettajaa. Niinpä eri aiheita haetaan samoilla sanoilla, joten hakutulokseen tulee usein julkaisuja, jotka eivät ole omasta aiheesta.

Laaja hakusanavalikoima on tärkeä, koska

 • samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla
 • tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa
 • tietokanta ei automaattisesti hae synonyymejä eikä ala- tai yläkäsitteitä. 

Laaja sanavarasto on tarpeellinen myös luetun ymmärtämisessä, oppimisessa ja tekstin tuottamisessa. 

Hakusanoina käytetään yleisesti:

 • aiheen keskeisiä käsitteitä
 • käsitteiden synonyymeja ja erikielisiä vastineita
 • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä.

Hakusanat ovat

 • yksittäisiä sanoja tai
 • kahden tai useamman sanan sanaliittoja eli fraaseja, joilla on vakiintunut merkitys, esim. sosiaalinen media.

Suomen kielessä käytetään usein yhdyssanoja, esim. varhaiskasvatus, kun taas englannissa sanaliittoja, esim. early childhood education.

Yhdyssanojen osat voivat esiintyä myös irrallaan ja toisessa järjestyksessä, esim. asuntosijoittaminen, asunto sijoituskohteena, sijoitusasunto.

Sanaliitot voivat olla myös tieteenalalla vakiintuneita, esim. erityinen tuki tai kestävä kehitys. Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. online education ⁓ online learning tai uponneet kustannukset ⁓ upotetut kustannukset (sunk costs).

Älä käytä hakusanoina yleisiä termejä, kuten vaikutukset tai asenteet, koska niille löytyy paljon erilaisia synonyymeja ja ilmaisutapoja.

Hakusanojen etsiminen

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää

 • aihepiiriin liittyviä julkaisuja: lehtiartikkeleista ja kirjoista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja
 • hakuteoksia ja käsikirjoja: sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta
 • sanakirjoja ja asiasanastoja: voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet
 • tietokantojen hakutuloksessa olevien julkaisujen otsikoita, tiivistelmiä, asiasanoja, esim. Scopuksen Keyword-työkalu.

Lisäksi seuraavista työkaluista on apua useimmilla tieteenaloilla:

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi

Tiedonhaku pähkinänkuoressa

1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3) TAI mitä organisaation (Käsite 3) viestintä (Käsite 2) kertoo suhtautumisesta maahanmuuttoon (Käsite 1) TAI miten asenteet ulkomaalaisia (Käsite 1) kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen (Käsite 2) kautta yrityksen (Käsite 3) toimintaan.

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Käsite 1:n variaatiot: multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism" [jne.]
  AND
Käsite 2:n variaatiot: communicat* OR interact* OR discours* [jne.]
  AND
Käsite 3:n variaatiot: work* OR organization* OR organisation* [jne.]

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (work* OR organization* OR organisation*)

Allekkaisesta listasta OR-operaatioksi

Augmentative and Alternative Communication¶
American Journal of Audiology¶
American Journal of Speech and Language Pathology¶
Aphasiology¶
ASHA Leader¶
Brain and Language¶
...

Replace > Find what:^p | Replace with:" OR "
...
Augmentative and Alternative Communication" OR "American Journal of Audiology" OR "American Journal of Speech and Language Pathology" OR "Aphasiology" OR "ASHA Leader" OR "Brain and Language" OR "
...

"Augmentative and Alternative Communication" OR "American Journal of Audiology" OR "American Journal of Speech and Language Pathology" OR "Aphasiology" OR "ASHA Leader" OR "Brain and Language"