Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: - Yleisiä ohjeita tekijänoikeuksista

Yleisiä ohjeita tekijänoikeuksista

Yleistä
Julkaisijana ja kustantajana Acta-sarjassa on varmistettava, että kaikki tekijänoikeuksiin liittyvät seikat on ratkaistu ennen työsi julkaisemista. Suomen lain ja kansainvälisten tekijänoikeussäännösten mukaan kustantajien tekijänoikeusehtojen noudattamatta jättäminen voi olla tekijänoikeusrikkomus, joka saattaa johtaa oikeusseuraamuksiin.

Tekijänoikeuksien omistus
Tekijänoikeus voi olla joko julkaisijan, sinun (ja kanssakirjoittajasi) tai jonkin muun tahon omaisuutta riippuen kustantajan kanssa tehdystä tekijänoikeussopimuksesta. Selvitä jokaisen uudelleenkäyttämäsi kuvan/taulukon tekijänoikeuksien omistaja(t), koska ne merkitään taulukon/kuvan oheen ja yleensä uudelleenkäyttö vaatii luvan tekijäoikeuden omistajilta. Taulukoiden ja kuvien sisältämä tieto ei ole tekijänoikeuden suojaamaa, mutta sen esitystapa on. 

Uudelleenjulkaisun lupakäytäntöjä 
Eri kustantajilla on erilaisia lupakäytäntöjä koskien materiaalin uudelleenkäyttöä ja -julkaisua. Tarkista kaikki väitöskirjasi materiaalin uudelleenjulkaisemisen ehdot, eli jokaisen osajulkaisun ja niihin liittyvän sisällön (kuvat, taulukot, teksti) ja muiden tekemän materiaalin (kuvat, taulukot, teksti) ehdot. Tyypillisesti lupaehdot selviävät seuraamalla seuraavia vaiheita (katso myös Kuva 1):

  1. Ensisijaisesti, uudelleenjulkaisemisen ehdot tulee tarkastaa osajulkaisujen allekirjoitetuista tekijänoikeuden siirtosopimuksista. Tämä sopimus saattaa esimerkiksi antaa luvan käyttää osajulkaisun lopullista, julkaistua versiota väitöskirjassasi, toisin kuin myöhemmin tehdyt lisenssi- tai yleissopimukset
     
  2. Toiseksi, jos yllä mainitussa tekijänoikeuden siirtosopimuksessa ei tarkasti määritellä uudelleenjulkaisemisen ehtoja, kirjoittajan tulee hankkia lisenssisopimukset väitöskirjassa käytettävään materiaaliin (tyypillisesti kuvia/taulukoita painetussa tai sähköisessä muodossa ja koko julkaisu painetussa muodossa). Nämä luvat ovat usein saatavilla RightsLink-, Copyright Clearance Center- tai vastaavista palveluista. Lisenssisopimukset saattavat kieltää lopullisen, julkaistun artikkelin käytön (myös painetussa muodossa), mutta saattavat sallia Author Accepted Manuscript -version käytön. Huomaa, että jopa saman kustantajan eri lehtien lisenssiehdot saattavat poiketa toisistaan. Tämän takia ehdot kannattaa käydä läpi tarkasti ja niitä tule noudattaa.
     
  3. Kolmanneksi, kirjoittaja voi pyytää uudelleenjulkaisulupaa suoraan kustantajalta sähköpostitse. Tässä tapauksessa tulee tarkentaa mitä materiaalia aiotaan käyttää (koko artikkeli, kuvia, taulukoita, tekstiä), missä sitä aiotaan käyttää ja miten sitä aiotaan käyttää (painetussa muodossa tai sähköisessä muodossa rinnakkaistallennukseen julkaisuarkistoon).
     
  4. Neljäs vaihtoehto on tarkastaa kustantajan yleiset uudelleenjulkaisemisen ehdot, toisin sanoen missä muodossa ja miten uudelleenjulkaiseminen on sallittua. Huomaa, että tietyillä kustantajilla (esim. Elsevier ja IEEE) on tässä asiassa vakiintuneet toimintaperiaatteet. Näissä tapauksissa tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää toisena lähestymistapana. Jos olet epävarma yleisistä julkaisemisen ehdoista, tarkasta julkaisusi ehdot lisenssisopimuspalvelua käyttäen ylläkuvatulla tavalla.

Kuva 1. Uudelleenjulkaisun lupaehtojen selvittäminen.

Tekijänoikeuksien omistajien ja alkuperäisen lähteen merkintä
Tekijänoikeudet tulee mainita selkeästi jokaisen uudelleenjulkaistun kuvan/taulukon yhteydessä, kuten julkaisijat usein edellyttävät, jos ne on aiemmin julkaistu muualla. Vaikka sinulla (ja mahdollisesti kanssakirjoittajillasi) on kuvan/taulukon käyttöoikeudet, mutta ne on julkaistu muualla, alkuperäinen lähde on aina mainittava. Tapauksissa, joissa tekijänoikeuksia ei selvästi mainita, kuten esim. verkossa vapaasti saatavilla olevien kuvien kohdalla, sinulla täytyy olla tekijänoikeuden haltijan lupa uudelleenjulkaista kuvat työssäsi. Jos kyseessä oleva materiaali on vapaasti jaettavissa (esim. Creative Commons -lisensoitu materiaali), sinun on mainittava alkuperäinen lähde lisenssin edellyttämällä tavalla (ks. myöhempi taulukko). Muista myös, että ellet ole artikkelin ainoa kirjoittaja, tekijänoikeudet ovat kaikkien artikkelin kirjoittajien omaisuutta, ei pelkästään sinun. 

Ilman merkintöjä olevat kuvat ja taulukot siis kiinnittävät huomiomme. On suotavaa laatia lista kuvista, jossa eritellään niiden tekijänoikeudet ja alkuperäiset lähteet, ja lähettää se toimittajalle. Periaatteessa ainoastaan omaa väitöskirjaasi varten tekemiisi kuviin ei tarvitse liittää merkintää niiden alkuperästä. Jos et ole huomioinut jonkun muun tekemän kuvan tai taulukon alkuperää, kyseessä saattaa olla plagiointi, josta voi koitua vakavia seuraamuksia.

Lisätietoja: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_UNIFI_ohjeistus_vaitoskirjaprosessi.pdf

Tekstilainaukset ovat sallittuja, mutta niiden alkuperäinen lähde ja sivunumero on mainittava. Hyvin pitkiä tekstilainauksia tulee välttää, eikä niitä saa olla liikaa. Jos tekstilainauksen alkuperäistä lähdettä ei mainita, se tulkitaan plagioinniksi tai itseplagioinniksi, joka on kiellettyä. Myös taulukoiden ja kuvien sisältämä tiedon, joka ei itsessään ole tekijänoikeuden suojaamaa, alkuperä täytyy mainita myös siinä tapauksessa, että käytät tietoa omassa taulukossasi tai kuvassasi.

Muista myös, että kuvia tai taulukoita ei tule todeta tekijänoikeuden alaisiksi, jos ne eivät sitä ole. Tämä saattaa antaa väärän ja harhaanjohtavan mielikuvan siitä, että kuvissa/taulukoissa esitetyt tiedot olisivat läpikäyneet vertaisarviointiprosessin. 

Esimerkkejä kuva- ja taulukkotekstien merkinnöistä

Kuvan/taulukon käyttö

Esimerkkimerkintä

Suora kopio

- Kun käytät suoraan kuvaa/taulukkoa toisen työstä, tarvitset luvan uudelleenkäyttöön ja kuvan/taulukon alkuperäinen lähde pitää huomioida.

(Reprinted, with permission, from Koga et al. 2014 ©Springer).

Adaptointi (pieni muokkaus)

- Kun käytät kuvaa/taulukkoa toisen työstä ja teet siihen esim. työsi yhtenäisyyden vuoksi pieniä muutoksia, tarvitset luvan uudelleenkäyttöön (lupaehdoissa voi olla maininta kuvan muokkausehdoista) ja kuvan/taulukon alkuperäinen lähde pitää huomioida.

(Reprinted [adapted], with permission, from Koga et al., 2014).

Modifiointi

- Kun olet muokannut kuvaa/taulukkoa (selkeä muokkaus, jolloin ei katsota enää samaksi kuvaksi) kuvan/taulukon alkuperäinen lähde huomioidaan myös (lupaa ei välttämättä tarvita).

(Modified from Koga et al., 2014).

Uudelleenpiirto

- Kun kuva/taulukko piirretään uudelleen toisen työn pohjalta, kuvan/taulukon alkuperäinen lähde huomioidaan myös (lupaa ei välttämättä tarvita).

(Redrawn from Koga et al., 2014).

Oma julkaisu (nippuväitös)

- Kun käytät kuvaa/taulukkoa omasta julkaisusta, tarvitset luvan uudelleenkäyttöön ja kuvan/taulukon alkuperäinen lähde pitää huomioida.

(Reprinted, with permission, from Paper I © 2014 Springer Nature).

Oman julkaisun kuvan/taulukon modifiointi (nippuväitös)

- Kun olet muokannut omaa kuvaa/taulukkoa (selkeä muokkaus, jolloin ei katsota enää samaksi kuvaksi) kuvan/taulukon alkuperäinen lähde huomioidaan.

(Modified from Paper I).

Uusi kuva väitökseen

- Kun teet täysin uuden kuvan/taulukon väitökseen (ja tekijäoikeuksia ei ole luovutettu muualle), erillistä tekstiä ei tarvita.

Creative commons -lisenssin alaiset kuvat

- Kun käytät kuvaa/taulukkoa, joka on Creative Commons -lisenssin alainen, huomioi alkuperäinen lähde (ja mahdollinen adaptointi) lisenssin ehtojen mukaan.

(Under CC BY 4.0 license from Paper III © 2017 Authors).

tai

(Reprinted [adapted] under CC BY 4.0 license from Paper III © 2017 Authors)

 

Nämä ohjeet perustuvat marraskuun 2019 tietoihin. Tarkasta ehtoihin mahdollisesti tehdyt muutokset kustantajasi verkkosivustolta.

IEEE https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/pubs/permissions_faq.pdf
“As a general rule, IEEE requires permission be sought to reproduce any substantial part of its intellectual property, including any text, illustrations, charts, tables, photographs, or other material from previously published sources used. IEEE also requires that all references or sources used be credited, whether or not permission is required.”

“Using short quotes or referring to the work within these papers) users must give full credit to the original source (author, paper, publication) followed by the IEEE copyright line © 2011 IEEE.

In the case of illustrations or tabular material, we require that the copyright line © [Year of original publication] IEEE appear prominently with each reprinted figure and/or table.

Related to theses: https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/choose-a-publishing-agreement/avoid-infringement-upon-ieee-copyright/

“You may reuse your published article in your thesis or dissertation without requesting permission, provided that you fulfill the following requirements depending on which aspects of the article you wish to reuse.


    Text excerpts: Provide the full citation of the original published article followed by the IEEE copyright line: © 20XX IEEE. If you are reusing a substantial portion of your article and you are not the senior author, obtain the senior author’s approval before reusing the text.

    Graphics and tables: The IEEE copyright line (© 20XX IEEE) should appear with each reprinted graphic and table.

    Full text article: Include the following copyright notice in the references: “© 20XX IEEE. Reprinted, with permission, from [full citation of original published article].” 


So, at the end of a caption there must be, e.g., (Reprinted, with permission, from Paper I @ 2019 IEEE), or (Reprinted, with permission, from [2] @ 2019 IEEE).

Elsevier https://www.elsevier.com/about/policies/copyright/permissions, https://www.elsevier.com/about/policies/copyright

“Yes. Authors can include their articles in full or in part in a thesis or dissertation for non-commercial purposes.

“As an Elsevier journal author, you have the right to Include the article in a thesis or dissertation (provided that this is not to be published commercially) whether in full or in part, subject to proper acknowledgment; see the Copyright page for more information.  No written permission from Elsevier is necessary.


This right extends to the posting of your thesis to your university’s repository provided that if you include the published journal article, it is embedded in your thesis and not separately downloadable.”


Note that reference must be “with a DOI link to the version of record on ScienceDirect (and with the Creative Commons CC-BY-NC- ND license for author manuscript versions)”. For CC-BY-NC, see https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses

So, in a caption Paper I or [2] is enough, but in the list of references the reference must have a DOI. DOI is also recommended for IEEE publications.


Springer Nature License terms and conditions

To clarify the permissions you need to use the RightsLinkÒ service below for copyrighted material.

https://www.stm-assoc.org/intellectual-property/permissions/rightslink/

Please note that the terms may vary even within the same publisher, depending on the publication/journal.

“Springer Nature Customer Service Centre GmbH (the Licensor) hereby grants you a non-exclusive, world-wide licence to reproduce the material and for the purpose and requirements specified in the attached copy of your order form, and for no other use, subject to the conditions below:

5. Where ‘reuse in a dissertation/thesis’ has been selected the following terms apply: Print rights of the final author’s accepted manuscript (for clarity NOT the published version) for up to 100 copies, electronics rights to use only on a personal website or institutional repository as defined by the Sherpa guideline (www.sherpa.ac.uk/romeo/).

8. The Licensor’s permission must be acknowledged next to the licensed material in print. In electronic form, this acknowledgement must be visible at the same time as the figures/tables/illustrations or abstract, and must be hyperlinked to the journal/book’s homepage. Our required acknowledgement format is in the Appendix below.”

“Creative Commons
This is an open access article distributed under terms of the Creative Commons CC BY license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
You are not required to obtain permission to reuse this article.

To request permission for a type of use not listed, please contact Springer Nature.”

John Wiley & Sons Inc. 
“You are hereby granted a personal, non-exclusive, non-sub licensable (on a stand-alone basis), non-transferable, worldwide, limited license to reproduce Wiley Materials for the purpose specified in the licensing process. This license, and any CONTENT (PDF or image file) purchased as part of your order, is for a one-time use only and limited to any maximum distribution number specified in the license. The first instance of republication or reuse granted by this license must be completed within two years of the date of the grant of this license (although copies prepared before the end date may be distributed thereafter). The Wiley Materials shall not be used in any other manner or for any other purpose, beyond what is granted in the licence. Permission is granted subject to an appropriate acknowledgement given to author, title of the material/book/journal and the publisher. With respect to the Wiley Materials, all rights are reserved. Except as expressly granted by the terms of the license, no part of the Wiley Materials may be copied, modified, adapted (except for minor reformatting required by the new Publication), translated, reproduced, transferred or distributed, in any form or by any means, and no derivative works may be made based on the Wiley Materials without the prior permission of the respective copyright owner.”