Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanat

Hakusanat

Julkaisuja etsitään tietokannoista hakusanoilla eli aihetta kuvaavilla käsitteillä.

Tiedonhaku on monesti aika epätarkkaa, koska tietokannalle ei voi selittää omaa aihettaan, vaan pitää yksittäisillä käsitteillä yrittää ilmaista, minkä aiheen julkaisuja haluaa. Tiedonhaun epätarkkuus johtuu sanojen, ja erityisesti katkaistujen muotojen, epätarkkuudesta ja monitulkintaisuudesta sekä siitä, että sanojen suhteita toisiinsa ei voi ilmaista. Ei voi siis kertoa esimerkiksi sitä, mikä hakusanoissa on tekijä eli subjekti ja mikä kohde eli objekti. Esimerkiksi haku [opettaja AND arviointi AND oppilas] sopii aiheisiin, joissa opettaja arvioi oppilaita ja oppilaat arvioivat opettajaa. Niinpä eri aiheita haetaan samoilla sanoilla, joten hakutulokseen tulee usein julkaisuja, jotka eivät ole omasta aiheesta.

Laaja hakusanavalikoima on tärkeä:

 • samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla
 • tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa
 • tietokanta ei automaattisesti hae synonyymejä eikä ala- tai yläkäsitteitä
 • tietokanta ei hae hakusanaa yhdyssanan loppuosana, esim. hakusana game ei löydä sanaa videogame
 • otsikkoon kohdistuvassa haussa (lue lisää otsikkoon kohdistamisesta). 

Laaja sanavarasto on tarpeellinen myös luetun ymmärtämisessä, oppimisessa ja tekstin tuottamisessa ja on olennainen osa käsiteanalyysiä. 

Hakusanoina käytetään yleisesti:

 • aiheen keskeisiä tieteellisiä termejä
 • konkreettisia arkielämän sanoja
  • "kodin ja koulun yhteistyö" on sitä, kun opettajat ja vanhemmat keskustelevat jne.
  • "kiertotalous" on kierrättämistä, kestävää kulutusta jne.
  • "business analytics" on dataa, tilastoja jne.
 • synonyymeja ja erikielisiä vastineita
 • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä.

Hakusanat ovat

 • yksittäisiä sanoja tai
 • kahden tai useamman sanan sanaliittoja eli fraaseja, joilla on vakiintunut merkitys, esim. sosiaalinen media.

Suomen kielessä käytetään usein yhdyssanoja, esim. varhaiskasvatus, kun taas englannissa sanaliittoja, esim. early childhood education.

Yhdyssanojen osat voivat esiintyä myös irrallaan ja toisessa järjestyksessä, esim. asuntosijoittaminen, asunto sijoituskohteena, sijoitusasunto.

Sanaliitot voivat olla myös tieteenalalla vakiintuneita, esim. erityinen tuki tai kestävä kehitys. Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. online education, distance learning tai small and medium-sized enterprises, small to medium size companies. Näissä apuun tulee läheisyysoperaatio, jolla hakusanat pakotetaan toistensa läheisyyteen ja mahdollistetaan myös esiintyminen kummassa tahansa järjestyksessä. Lue lisää läheisyysoperaatiosta.

Älä käytä hakusanoina yleisiä termejä, kuten vaikutukset tai asenteet, koska niille löytyy paljon erilaisia synonyymeja ja ilmaisutapoja.

Huomaa myös, että samalla sanalla voi olla useita merkityksiä, esim. play = leikkiä, pelata, näytellä.

 

Hakusanojen etsiminen

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää

 • aihepiiriin liittyviä julkaisuja: lehtiartikkeleista ja kirjoista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja
 • hakuteoksia ja käsikirjoja: sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta
 • sanakirjoja ja asiasanastoja: voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet
 • tietokantojen hakutuloksessa olevien julkaisujen otsikoita, tiivistelmiä, asiasanoja, esim. Scopuksen Keyword-työkalu.

Lisäksi seuraavista työkaluista on apua useimmilla tieteenaloilla:

Scopuksen Keyword-työkalulla voit tarkastella tulosjoukon dokumenteille annettuja asiasanoja. Esimerkissä on etsitty lisää hakusanoja muovijätteiden ympäristövaikutuksista.

Kuvan lähde: Scopus <www.scopus.com> 18.6.2018