Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Tekijänoikeus ja plagiointi

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden ja luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu mm. lähteiden käyttö tieteellisessä kirjoitustyössä tekijän oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Perustele esim. tutkielmassasi esitetyt väitteet omalla analyysillä ja aiemmin julkaistuilla tutkimuksilla, joihin viittaat.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja ennaltaehkäisee tieteellistä vilppiä. TENK laatii Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen.

Lisätietoa:

  • Vastuullinen tiede - opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä

Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta. Lisätietoa:

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijänoikeus kuuluu kyseisen teoksen tekijöille. Teos voi olla esim. opinnäyte, artikkeli, valokuva tai näytelmä. Opinnäytteen sähköinen palauttaminen ei vaikuta tekijänoikeuteen eli vaan se säilyy tekijällä. Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus valmistaa työstä kappaleita ja saattaa se yleisön saataville. Jos artikkelin kirjoittaja on allekirjoittanut julkaisusopimuksen, jossa kaikki oikeudet artikkeliin siirtyvät kustantajalle, kustantaja tai lehti saattaa kieltää mm. avoimen arkistoinnin.

Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lähdetiedot tulee aina merkitä asianmukaisesti. Sitaattien sallittu laajuus ja käyttötapa määräytyvät tapauskohtaisesti teoslajista riippuen. Esimerkiksi kokonaisen runon siteeraaminen ei ole sallittua, mutta voit siteerata runon osan, kun osa liittyy asiayhteyteen ja sen laajuus on tarkoituksenmukainen. Muiden ottamia valokuvia ei saa hyödyntää ilman lupaa. Lisätietoa sitaattien ja kuvien käytöstä:

Plagiointi

Plagiointi on toisen henkilön tuotannon esittämistä omana ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista ilmoittamista. Plagiointi voi kohdistua esimerkiksi toisen henkilön ideoihin, tietoihin tai kirjoitukseen. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. Eli jos referoit toisen tekstiä omin sanoin, on alkuperäinen lähde ilmoitettava. Jos käytät omaa aiempaa työtäsi uutena työnä, kyse on itseplagioinnista.

Läheskään aina plagiointi ei ole tahallista. Jotta et sortuisi plagiointiin, kannattaa viittauskäytäntöihin tutustua huolella.