Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Tutkimusaineistonhallintasuunnitelma

Tutkimusaineistonhallintasuunnitelma (DMP)

Aineistonhallinta on yksi hyvän tieteellisen käytännön osa ja sen hyvään toteutukseen tarvitaan aineistonhallintasuunnitelma. Siinä kuvataan tutkimusaineistot ja niiden metatiedot. Tavoitteena on varmistaa aineiston luotettavuus ja säilyminen sekä tietosuoja.

 

Monet tutkimusten rahoittajat edellyttävät tutkimusaineistonhallintasuunnitelman tekemistä, mutta sellainen kannattaa tehdä myös opinnäytetyötä varten. Sen avulla selkeytyy, mitä tutkimusaineistoa opinnäytetyön tekemisessä syntyy. Suunnitelmassa kerrotaan tutkimusaineiston keräämiseen, käyttöön ja säilyttämiseen liittyvät asiat. Näiden asioiden suunnittelu ja käsittely auttaa myös opinnäytetyöprojektin kokonaisuuden hallinnassa.

Katso myös oman tutkinto-ohjelmasi ohjeet kandidaatin tutkielmaan ja pro graduun ja diplomityöhön.

Aineistonhallintasuunnitelman pääkohdat

Tutkimusaineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan aineisto, kerrotaan siihen liittyvät eettiset ja muut arkaluontoiset asiat sekä aineiston dokumentointi-ja säilytystavat. Näiden suunnittelun avulla saat opinnäytetyöhön liittyvän tutkimusaineiston hyvin hallintaan. Lisäksi se auttaa myös opinnäytetyöprojektin hallinnassa ja sen kokonaisuuden hahmottamisessa. 

Alla olevassa kuvassa on lyhyesti kahden erilaisen opinnäytetyön tutkimusaineistonhallintasuunnitelman pääkohdat. Esimerkit ovat myös sivun alareunassa yksityiskohtaisempina liitetiedostoissa DMP_1 ja DMP_2.Tutkimusaineistonhallintasuunnitelmaesimerkkejä

 

1. Aineiston kuvailu

Millaista tutkimusaineistoa keräät? Käytätkö jonkun toisen valmiiksi keräämää aineistoa? Listaa käyttämiäsi tiedostomuotoja ja jos on käytössä jotain erikoisohjelmia.

 

2. Aineiston keruussa huomioitavat eettiset yms. asiat 

Sisältääkö aineistosi henkilötietoja (GDPR) tai muita salassapidettäviä tai arkaluontoisia tietoja?

Oletko tehnyt sopimuksen yrityksen tai muun kolmannen osapuolen kanssa aineiston käsittelystä?

 

3. Aineiston dokumentointi ja metatiedot 

Millä periaatteella nimeät tiedostoja?, Missä on lista aineistossa käytetyist lyhenteistä?, Miten hallitset versioita?, Millä menetelmällä aineisto on kerätty?, Milloin aineisto on kerätty (aikaleimat)?,  Mistä se on kerätty?, Onko aineiston keräämiseen käytetty laitteita?, Aineiston anonymisointi?, Miten aineiston laatu varmistetaan?

DMP:ssä ei tarvitse kertoa yksityiskohtaisesti näitä asioita, vaan vakuutetaan lukijalle, että ne on johonkin kirjattu. Esim. on olemassa dokumentti, jossa kerrotaan nämä asiat.

 

4. Tutkimusaineiston säilytys 

Onko aineisto turvallisessa paikassa? Onko varmuuskopioinnista huolehdittu?

 

5. Muut aineistoon liittyvät asiat 

Kenellä on käyttöoikeus aineistoon?