Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Boolen operaattorit OR, AND, NOT

Boolen operaattorit OR, AND ja NOT

Hakusanojen ja hakulausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita OR, AND ja NOT.

Joissakin tietokannoissa operaattorit pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla, useimmissa sillä ei ole väliä. Silloin kun sillä on väliä, ne halutaan isoilla kirjaimilla, esim. Oula-Finna. Tämän vuoksi kannattaa opetella kirjoittamaan ne isoilla aina. Silloin ne myös erottuvat paremmin hakusanoista.

 

OR-operaattori

milk OR cream hakee viitteet, joissa on jompikumpi milk tai cream tai kumpikin milk ja cream.

Hakusanojen järjestyksellä ei ole väliä, eli haut (milk OR cream) ja (cream OR milk) tuottavat samanlaisen hakutuloksen.

OR-operaattorilla yhdistetään saman aihepiirin sanoja:

 • samaa tarkoittavat sanat, synonyymit
  • adolescen* OR teen* OR pubert* OR young* OR youth OR juvenile
 • erikieliset vastineet
  • päiväko* OR varhaiskasvat* OR kindergarten* OR "early childhood education"
 • laajemmat ja suppeammat termit, ylä- ja alakäsitteet
  • famil* OR parent* OR mother* OR father* OR sibling*
  • "circular economy" OR recycl* OR sustainab*
  • "social media" OR facebook OR tiktok OR instagram
 • erilaiset ilmaisu- ja kirjoitustavat
  • organisation* OR organization*
  • multi-professional* OR multiprofessional* OR interprofessional* OR inter-professional* OR transprofessional* OR trans-professional*
  • ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap
 • hakusana yhdyssanan jälkiosana
  • bully* OR cyberbully*
  • game* OR gamif* OR gaming OR videogam* OR wargam* OR exergam* OR edugam* OR advergam* OR propagam*
 • kaksi eri sanajärjestystä esim. nimissä (huomaa lainausmerkit) tai yhdyssanoissa
  • "rosa liksom" OR "liksom rosa"
  • asuntosijoittaminen OR sijoitusasunto OR (asunto sijoituskohteena)
 • lyhenteet ja niiden edustamat kokonaiset ilmaukset (huomaa lainausmerkit)
  • iot OR "internet of things"
 • vastakohtaiset ilmaukset
  • inclusi* OR exclusi*
  • "physical activity" OR sedentary
 • kun sanan katkaisu antaisi liikaa epärelevantteja viitteitä
  • sing* > sing, singing, single, singularity, Singapore jne.
   sing OR singer OR singing OR song*
  • invest* > invest, investing, investigation jne.
   invest OR invested OR investor* OR investing* OR investment* OR investee*.

OR-operaattoria käytetään myös silloin, kun aiheessa on vähintään kaksi kohdemaata tai näkökulmaa:

 • liikunnan ja unen vaikutus lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin; aiheen 'ja' muuttuu haussa OR:ksi
  • (liikunta OR uni) AND (lapsi OR nuori) AND (oppiminen OR hyvinvointi)
 • haetaan PISA-tutkimuksia, joissa Suomi- tai Ruotsi-näkökulma
  • pisa AND (finland OR finnish OR sweden OR swedish) 
 • HUOM: haetaan PISA-tutkimuksia, joissa Suomi- ja Ruotsi-näkökulma eli esimerkiksi vertaillaan näitä kahta maata
  • pisa AND (finland OR finnish) AND (sweden OR swedish).

OR-operaation vaihtoehto on tehdä useita hakuja:

 • pisa AND (finland OR finnish OR sweden OR swedish) 

TAI

 • pisa AND finland
 • pisa AND finnish
 • pisa AND sweden
 • pisa AND swedish.

 

Mitä enemmän vaihtoehtoisia sanoja, sitä enemmän hakutuloksia. Laaja hakusanavalikoima on tärkeä, koska samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla ja koska tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa, eikä automaattisesti hae synonyymejä eikä ala- tai yläkäsitteitä. 

AND-operaattori

milk AND cream hakee viitteet, joissa on molemmat termit milk ja cream.

AND on usein tietokannoissa oletusoperaattori, ja se voidaan jättää kirjoittamattakin: milk cream on sama kuin milk AND cream.

Oletusoperaatio voi olla muukin kuin AND:


Hakusanojen järjestyksellä ei ole väliä, eli haut milk AND cream ja cream AND milk tuottavat samanlaisen hakutuloksen.
 

AND-operaattori tarkentaa ja pienentää hakutulosta. Sitä käytetään kun

 • yhdistetään haussa eri aihepiirejä
  • (päiväko* OR varhaiskasvat* OR kindergarten* OR "early childhood education") AND (monikulttuuri* OR maahanmuut* OR multicultur* OR immigra*)
 • yhdistetään aihe johonkin kontekstiin, esim. maahan tai ikäkauteen
  • pisa AND (finland OR finnish)
  • (adolescen* OR teen* OR pubert* OR young* OR youth OR juvenile) AND (diet* OR food OR beverage OR eating OR nutriti* OR appetite OR malnutriti* OR drinking)
  • (liikunta OR uni) AND (lapsi OR nuori) AND (oppiminen OR hyvinvointi)
 • määritteen kanssa
  • online AND education
  • (pieni OR keskisuuri) AND yritys
 • vertaillaan kahta maata, esim. haetaan PISA-tutkimuksia, joissa Suomi- ja Ruotsi-näkökulma
  • pisa AND (finland OR finnish) AND (sweden OR swedish).

Huomaa esimerkkien sulkumerkit OR-operaatioiden ympärillä. Lue lisää operaattoreiden suoritusjärjestyksestä ja sulkumerkkien käytöstä.

AND-operaatio toimii tavallaan kuten rajaukset, esim. julkaisun kieli tai julkaisuvuosi, kuten tässä Scopus-tietokantaesimerkissä:

 • TITLE-ABS-KEY (pisa AND (finland OR finnish OR sweden OR swedish)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE ,  "English")).

Läheisyysoperaattori on parempi kuin AND-operaattori, kun halutaan varmistaa, että sanat ovat samassa asiayhteydessä eli esiintyvät dokumentissa lähellä toisiaan. 

NOT-operaattori

milk NOT cream hakee viitteet, jotka sisältävät termin milk, mutta jättää pois kaikki ne viitteet, jotka sisältävät termin cream, vaikka viitteessä olisi lisäksi termi milk. Eli pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä milk että cream.

NOT-operaattori on siis poissulkeva ja kieltää jonkin termin esiintymisen hakutuloksessa. Sen käytössä kannattaa olla varovainen, sillä samalla voi menettää hyviäkin viitteitä, esim.:

 • invest* NOT investigat* > Empirical Investigation of Foreign Direct Investment...

Operaattoreiden suoritusjärjestys ja sulkumerkit

Operaattoreiden suoritusjärjestys ei ole kaikissa tietokannoissa sama. Useimmiten AND-operaatio suoritetaan ennen OR-operaatiota. Suoritusjärjestyksen voi määrätä käyttämällä kaarisulkeita ( ). Sulkeita voi käyttää, vaikka tietokannan suoritusjärjestys ei niitä vaatisikaan. 

Sulkumerkit määrittävät suoritusjärjestyksen siten, että sulkeiden sisällä olevat hakusanat yhdistetään ennen suluttomia ja sisemmät sulut ennen ulompia, esim. ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap.

 

Boole

(milk OR cream) AND sugar hakee viitteet, joissa on sanan sugar lisäksi joko milk tai cream.

Tämän tyylinen haku toimii tietokannoissa yleensä aina oikein. Esim. hakulause 
(distan* OR online OR virtual* OR remote*) AND (education OR learn* OR teach*)
on kopioitavissa ja käytettävissä semmoisenaan eri tietokannoissa, kuten Ebsco, ProQuest, Scopus ja Web of Science.

Jos tietokannassa ei voi käyttää katkaisumerkkiä lainausmerkkien sisällä, hae ilman lainausmerkkejä eli AND-operaationa, esim. Oula-Finnassa näin:
((sosiaali* medi*) OR "social media" OR instagram* OR facebook*) AND (bränd* OR brand* OR markkin* OR market*).

 

milk OR cream AND sugar haun suoritus riippuu tietokannasta:

Jos tietokannassa AND suoritetaan ensin (kuten esim. Ebsco-, ProQuest- ja Web of Science -tietokannoissa), haku ei toimi tarkoitetulla tavalla, vaan löytää ne viitteet, joissa on milk, ja ne viitteet, joissa on sekä cream että sugar.

Jos tietokannassa OR suoritetaan ensin (kuten esim. Scopus-tietokannassa), haku toimii kuten on tarkoitettu ja löytää viitteet, joissa on sugar ja lisäksi joko milk tai cream. Scopuksessakin voit käyttää sulkeita: (milk OR cream) AND sugar.

Tietokantojen hakulaatikoiden välissä olevien AND- ja OR-operaattorien suoritusjärjestys ei ole kaikissa tietokannoissa sama. Useimmissa tietokannoissa hakulaatikot yhdistetään siten, että AND-operaattori suoritetaan aina ensin, mutta esim. IEEE Xplore-tietokannassa hakulaatikoiden suoritusjärjestys on ylhäältä alaspäin.

Jos halutaan käyttää läheisyysoperaatiota osana hakulausetta, koko läheisyysoperaatiorimssu kannattaa laittaa sulkumerkkien sisälle. Silloin ei tarvitse välittää eri tietokantojen erilaisista operaattoreiden suoritusjärjestyksistä:

Hakulaatikot

Tietokannoissa on allekkaiset hakulaatikot, joihin hakulause muotoillaan eli hakusanat ja tarvittavat operaattorit kirjoitetaan. Joissakin tietokannoissa allekkaisten hakulaatikoiden hakusivua sanotaan tarkennetuksi hauksi (advanced search).

Hakulaatikoiden välissä olevien AND- ja OR-operaattorien suoritusjärjestys ei ole kaikissa tietokannoissa sama. Useimmissa tietokannoissa hakulaatikot yhdistetään siten, että AND-operaattori suoritetaan aina ensin, mutta esim. IEEE Xplore-tietokannassa hakulaatikoiden suoritusjärjestys on ylhäältä alaspäin.

Koska suoritusjärjestysasia voi olla hankala mieltää, aloittelijalle turvallinen tapa tehdä haku suurimmassa osassa tietokantoja on käyttää laatikossa vain OR- ja/tai läheisyysoperaattoreita ja laatikoiden välissä vain AND-operaatiota. 

Hakulaatikoiden vieressä on yleensä alasvetovalikot, joista voi valita, käytetäänkö ns. vapaasanahakua vai kohdistetaanko haku johonkin tietueen kenttään, esim. artikkelin otsikkoon, tai kokotekstiin eli artikkelin tai kirjan sisältöön. Lue lisää haun kohdistamisesta hakukenttiin klikkaamalla tästä.

Scopus-esimerkki | Boolen operaattorit

Vaihtoehtoiset hakusanat sijoitetaan samaan hakulaatikkoon ja yhdistetään OR-operaattorilla.

Aihepiirit yhdistetään AND-operaattorilla.

Add search field: lisää hakurivejä.


Valmiin hakulauseen voi myös kopioida semmoisenaan ylimmälle riville. Huomaa sulkumerkit OR-osioiden ulkopuolella.

(game* OR gamif* OR gaming OR videogam* OR exergam* OR edugam*) AND (language* OR linguistic* OR pronunciat* OR vocabular*) AND (learn* OR acquisit* OR educat* OR teach* OR student*)

 

Tiedonhaku pähkinänkuoressa

 1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
 2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
 3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
 4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3) TAI mitä organisaation (Käsite 3) viestintä (Käsite 2) kertoo suhtautumisesta maahanmuuttoon (Käsite 1) TAI miten asenteet ulkomaalaisia (Käsite 1) kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen (Käsite 2) kautta yrityksen (Käsite 3) toimintaan.

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (work* OR organization* OR organisation*)

Katso myös